VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 90/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Bộ Xây dựng

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại các văn bản số 1220/UBND-CN2 ngày19 tháng 5 năm 2008 và số 3495/UBND-CN2 ngày 15 tháng 12 năm 2008 về việc điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải có ý kiến như sau:

-Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liênquan nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đápứng nhu cầu đầu tư và phát triển của các giai đoạn trong tương lai;

-Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xâydựng Khu kinh tế Vũng Áng sau khi được Bộ Xây dựng thẩm định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý