BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 900/TCT-CS
V/v: kiểm tra trước khi hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn sốl 1897/CT-KT3 ngày 2l/1l/2007 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc phân loại hồsơ, xác định đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 2.6 Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướngdẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định một trong những đốitượng thuộc diện kiểm tra hồ sơ trước khi hoàn thuế:“Người nộp thuế đã bị xửlý về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm tính từthời điểm đề nghị hoàn thuế trở về trước”.

Theo đó, trường hợpdoanh nghiệp bị xử lý về hành vi trốn thuế vào ngày 01/01/2006 thì các hồ sơhoàn thuế của doanh nghiệp phát sinh từ ngày 01/01/2006 đến trước ngày 01/0l/2008thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận
:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương