BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/TCT-CS
V/v hóa đơn đặt in.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
- Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 176/BCVN-TCKTngày 21/1/2013 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (trước là Tổng công ty Bưuchính Việt Nam) về hóa đơn đặt in. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

I. Về việc xử lý đối với hóa đơn doanh nghiệp đãđặt in trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi tên, nhưng mã số thuế, địa chỉkhông thay đổi:

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quyđịnh:

“Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơnphải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờhóa đơn.

Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụnghết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức,hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiệnđóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sửdụng”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tổng công ty thayđổi tên (chuyển tên từ “Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sang thành Tổng công tyBưu điện Việt Nam” theo Quyết định số 2596/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2012 của BộThông tin và Truyền thông), nhưng mã số thuế, địa chỉ không thay đổi được ápdụng như trường hợp thay đổi địa chỉ theo hướng dẫn nêu trên. Tổng công ty Bưuđiện Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đóng dấutên mới vào bên cạnh tiêu thức tên đã in sẵn để tiếp tục sử dụng hết các số hóađơn đã đặt in. Trước khi sử dụng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vịtrực thuộc Tổng công ty thực hiện thông báo phát hành theo quy định đối với sốhóa đơn nêu trên. Cụ thể như sau:

+ Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và cácđơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải thực hiện:

- Đóng dấu tên mới và bên cạnh tiêu thức tên đã insẵn trên các số hóa đơn còn tồn để đăng ký tiếp tục sử dụng.

- Thông báo điều chỉnh giảm Thông báo phát hành củanhững số hóa đơn đã thông báo phát hành theo tên cũ còn tồn chưa sử dụng.

- Thông báo phát hành những số hóa đơn chưa sử dụngtheo tên mới.

+ Đối với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thựchiện:

- Điều chỉnh Thông báo phát hành của những số hóađơn đã thông báo phát theo tên cũ chưa sử dụng trong Chương trình quản lý hóađơn.

- Nhập thông báo phát hành hóa đơn theo tên mới vàoChương trình Quản lý hóa đơn.

II. Về mẫu hóa đơn mới của Tổng công ty Bưu điệnViệt Nam:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụquy định về nội dung trên hóa đơn đã lập.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, mẫu hóa đơn phải có cáctiêu thức bắt buộc theo đúng quy định: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tựtrên hóa đơn. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, tên, địa chỉ, mã số thuếcủa người mua; Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa,dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng,ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suấtthuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toánghi bằng số và bằng chữ. Như vậy, mẫu hóa đơn đặt in mới của Tổng công ty Bưuđiện Việt Nam tại công văn số 176/BCVN-TCKT ngày 21/01/2013 nêu trên đã đáp ứngcác tiêu thức bắt buộc và phù hợp theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Các mẫu hóa đơn đặt in mới dùng cho các Bưu điệntỉnh, thành phố và các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bưu điện ViệtNam tại công văn số 176/BCVN-TCKT ngày 21/01/2013 nêu trên đã đáp ứng các tiêuthức bắt buộc và phù hợp theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên(bản photocopy đính kèm) là:

STT

Tên hóa đơn

Số liên

Mẫu số

1

Hóa đơn (GTGT)-BC01

02

01GTKT2/001

2

Hóa đơn (GTGT)-BC01

03

01GTKT3/001

3

Hóa đơn (GTGT)-BĐ01

02

01GTKT2/002

4

Hóa đơn (GTGT)-BĐ01

03

01GTKT3/002

5

PXK kiêm vận chuyển nội bộ

03

03XKNB3/001

6

PXK kiêm vận chuyển nội bộ

04

03XKNB4/001

7

PXK gửi hàng bán đại lý

03

04HGDL3/001

2. Trước khi sử dụng, các đơn vị của Tổng công tyBưu điện Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phảiThông báo phát hành hóa đơn với Cục Thuế địa phương theo quy định tại Điều 9,Thông tư số 153/2010/TT-BTC Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty TNHH 1thành viên In Tem Bưu điện chịu trách nhiệm trước pháp luật về in và quản lýmẫu hóa đơn đặt in nêu trên.

3. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương có trách nhiệm nhập thông báo phát hành của Tổng công ty Bưu điện Việt Namvà các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo quyđịnh.

Tổng cục Thuế trả lời để các Cục Thuế và Tổng côngty Bưu điện Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TVQT, PC(TCT)(2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn