BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/TCT-PCCS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 64/CV-CT ngày22/1/2007 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về việc hạch toán bù trừ lãi lỗ giữa cáchoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1c mục IV phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán thuế thunhập doanh nghiệp quy định như sau:

“Trường hợp trong năm quyết toán thuế, cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động lỗ, vừa có hoạt động lãi:

- Nếu hoạt động kinh doanh có lãi thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNDN, thì cơ sở kinh doanh có thể lựachọn:

+ Hạch toán riêng lãi của hoạt động được ưu đãi để thực hiện miễn giảm thuế theo qui định, hoạt động lỗ được chuyển lỗ theo chế độ qui định;

+ Lấy lãi của hoạt động ưu đãi để bù lỗ, nếu còn lãi thì được ưu đãi, nếu còn lỗ thì được chuyển lỗ

- Ngược lại hoạt động kinh doanh được miễn, giảm thuế bị lỗ thì được bù lỗ từ hoạt động kinh doanh có lãi”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì doanh nghiệp được lấy lãi của hoạt động kinh doanh thiết bị điện tử để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch là hoạt động đang được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng bị lỗ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương