BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9006/TCHQ-TXNK
V/v phân biệt thép hình chữ H & I

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí OSC.
(số 3 Ba Cu, Phường 1, TP Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 387/CV /OSCTech ngày 25/6/2014của Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí OSC về việc phân loại thép hìnhchữ H và chữ I, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căncứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thì khi phân loạihàng hóa xuất nhập khẩu phải tuân thủ:

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

- Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

- Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Hệthống hài hòa mô tả và mã số hàng hóa;

- Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ.

Chú giải chi tiết HS là một trong các tài liệu tham khảo trong quátrình phân loại hàng hóa.

Đề nghị Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật Dầu Khí OSC căn cứ vào nộidung nêu trên để thực hiện phân loại mặt hàng là thép chữ I hay chữ H.

2.Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty nêu tại công văn số387/CV/OSCTech trong việc sử dụng chú giải chi tiết để phân biệt thép chữ H vàthép chữ I, đồng thời nghiên cứu tiêu chuẩn Việt Nam về thép hình cũng như đánhgiá tổng thể thông tin từ các Doanh nghiệp khác có liên quan để kiến nghị vớiTổ chức Hải quan thế giới (WCO) sửa đổi phùhợp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật DầuKhí OSC biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái