BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9008/TC /CST
V/v áp mã số thuế mặt hàng máy phân tích phổ sô

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Điện tử Viễn thông

Trả lời công văn số 06/CV-XNK của Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Điện tử Viễn thông về việc phân loại mã số mặt hàng máy phân tích phổ số và tương tự tín hiệu phát thanh truyền hình, truyền hình cáp và vệ tinh. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu thì:

Hàng hoá nhập khẩu là một tập hợp các máy móc thuộc nhóm, phân nhóm hàng của các Chương 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu. Trường hợp máy chính có mức thuế nhập khẩu cao hơn mức thuế nhập khẩu của máy móc thiết bị khác trong tập hợp các máy móc nhập khẩu thì các doanh nghiệp được lựa chọn việc áp dụng cách phân loại theo máy chính hoặc phân loại theo từng máy.

Đối với lô hàng máy phân tích phổ số và tương tự tín hiệu phát thanh truyền hình, truyền hình cáp và vệ tinh có nhiều chức năng như: đo phổ tần số trong dải tần truyền thanh, đo thông số tín/tạp, kiểm tra chất lượng tín hiệu số kênh bên cạnh... đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan chức năng (Bộ Bưu chính, Viễn thông) để xác định máy chính của lô hàng, trên cơ sở đó xác định mức thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ Điện tử Viễn thông được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp