BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/BGDĐT-KHTC
V/v báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

Kínhgửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Nhằm khai thác hiệu quả cơ sở dữliệu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD - XMC) đáp ứng nhu cầu quản lý của cáccấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo triển khai mộtsố nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầyđủ, nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hệthống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

2. In các biểu mẫu thống kê, tổnghợp…(đầu ra) của hệ thống, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của số liệutheo các cấp học của địa phương; góp ý với Ban điều hành Đề án của Bộ về cácbiểu mẫu đầu ra (nếu có) để đáp ứng nhu cầu quản lý PCGD-XMC của các địaphương.

3. Báo cáo kế hoạch triển khai hệthống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã tại địaphương.

4. Báo cáo kết quả thực hiện: tổchức tập huấn, điều tra, nhập dữ liệu, tổng số phiếu được nhập vào hệ thống.

5. Cung cấp các thông tin về: đơnvị chủ trì triển khai hệ thống, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ…

6. Phản ánh về Bộ Giáo dục và Đàotạo những vướng mắc khi triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cậpgiáo dục, xóa mù chữ ở địa phương; những đề xuất liên quan đến việc triển khaiở cơ sở.

Nhận được Công văn này yêu cầu cácsở giáo dục và đào tạo nghiêm túc chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo các nội dungtrên về Ban điều hành Đề án (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15 tháng 3năm 2014./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: GDTrH, GDTH, GDMN, GDTX (để phối hợp chỉ đạo và thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển