BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Điện Biên;
- Công ty cổ phần IDICS.
(A13/111 Hoàng Cầu, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 022/CV / 2012/IDICS ngày 25/7/2012 của Công ty cổ phần IDICS về chính sách thuế.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6 Mục IIPhần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềLuật Quản lý thuế thì:

“6.1. Người nộp thuế kinh doanh xâydựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷlệ 2% (đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đốivới hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 5%) trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưacó thuế GTGT với chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng…”;

Theo quy định tại Mục III Phần C,Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì “Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuếvào NSNN tại Kho bạc Nhà nước …”;

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 24Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về LuậtQuản lý thuế thì:

“3. Kho bạc nhà nước trên địa bàncó trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệquy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục côngtrình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự ánODA thuộc diện chịu thuế GTGT…”

Căn cứ các hướng dẫn trên, trườnghợp Công ty cổ phần IDICS ký hợp đồng kinh tế bao gồm xây dựng một số hạng mụccủa công trình Bệnh viện đa khoa và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho Trung tâm ytế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có sử dụng nguồn vốn trái phiếu, các hạngmục công trình và thiết bị đã được xây dựng, lắp đặt và nghiệm thu trong năm2010 thì Công ty cổ phần IDICS thực hiện khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2%với Chi cục thuế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Điện Biênkiểm tra xác định:

Trường hợp Công ty cổ phần IDICS đãkê khai và nộp thuế GTGT 2% (trên doanh thu chưa thuế) cho hoạt động xây dựngvà cung cấp, lắp đặt công trình, hạng mục công trình tại tỉnh Điện Biên thì đềnghị Công ty cung cấp tài liệu, chứng từ về việc kê khai, nộp thuế GTGT đối vớihoạt động này để tránh việc Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên khấu trừ thuế GTGTtrùng lắp.

Trường hợp Công ty cổ phần IDICSchưa nộp thuế GTGT 2% cho hoạt động xây dựng và cung cấp, lắp đặt công trình,hạng mục công trình tại tỉnh Điện Biên thì Kho bạc Nhà nước tại tỉnh Điện Biênthực hiện khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ quyđịnh là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng công trình.

Khi bán hàng hóa và cung cấp dịchvụ, Công ty cổ phần IDICS thực hiện xuất hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 về thuế GTGT và điểm1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 về hóađơn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vịđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, KK;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn