VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9010/VPCP-KTTH
V/v áp dụng quy định "cửa khẩu nhập đầu tiên" của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP về trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 15950/BTC-TCHQ ngày 24 tháng 11 năm 2010 về việc áp dụng quy định"cửa khẩu nhập đầu tiên" tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng3 năm 2007 của Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo đúng Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hảiquan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; trường hợp, cần sửa đổi, bổ sungnội dung trên của Nghị định này, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Công Thương, BộGiao thông vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan trình Chínhphủ sửa đổi cho phù hợp, đảm bảo tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện, đồng thờituân thủ nguyên tắc về trị giá hải quan mà Việt Nam là thành viên tham gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Tài chính biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý,
Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.15.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng