TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9011/CT-PC

TP.HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Chi cục Thuế Quận Tân Bình

Tiếp công văn số 7353/CCT-TB ngày24/11/2010 của quý Chi cục đề nghị được hướng dẫn cách thức ghi nợ tiền sử dụngđất theo Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo công văn số 17236/BTC-QLCS ngày18/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Điều 5 của Nghị định 84 đã dẫntrên, các hộ gia đình và cá nhân thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất thuộcphạm vi áp dụng của Điều này, khi làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất nhưng tại thời điểm đó, những người này chưa đủ khả năng nộp đượcsố tiền này, nếu có nguyện vọng ghi nợ, thì các hộ gia đình và cá nhân này đượcquyền nợ (chưa phải trả) tiền sử dụng đất.

Quyền nợ này được xem xét trên cơsở những người này có “Đơn đề nghị ghi nợ” và việc chấp thuận được thể hiệntrên Giấy chứng nhận với dòng chữ “nợ tiền sử dụng đất”.

Khi các hộ gia đình và cá nhân nợtiền sử dụng đất thanh toán tiền nợ, số tiền nợ cụ thể sẽ được xác định vàothời điểm thực thanh toán. Cơ quan thuế (Chi cục Thuế quận Tân Bình), dựa trêndiện tích lô đất và giá đất được qui định vào thời điểm thực thanh toán, xácđịnh cụ thể số tiền sử dụng đất phải nộp và có thông báo cho những người này đểnhững người này biết và nộp tiền vào Ngân sách.

Trong quá trình thực hiện, nếu cónội dung nào chưa rõ hoặc có vướng mắc phát sinh từ các qui định thuế ảnh hưởngđến quyền lợi hợp pháp của người có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận, đề nghịquí Chi cục phản ánh kịp thời để Cục được biết.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo).
- Lưu HC-LT; PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương