BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9015/BTC-TCHQ
V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Làng du lịch Phan Thiết
(Km 9, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công vănsố 37/LDL ngày 19/5/2014 của Công ty TNHH MTV Làng du lịch Phan Thiết về việcxin miễn tiền chậm nộp thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc phản ánh không nhận được trả lời vềmiễn tiền phạt chậm nộp thuế:

Về vấn đề này, ngày 27/11/2007 Bộ Tài chính đã cócông văn số 16266/BTC-PC báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lýtiền phạt chậm nộp thuế (trong đó có trường hợp của Công ty). Theo chỉ đạo củaThủ tướng chính phủ tại công văn số 7567/VPCP-KTTH ngày 31/12/2007, thì trườnghợp của Công ty không thuộc diện được xem xét không tính chậm nộp. Ngày04/08/2008Tổngcục Hải quan đã có côngvăn số 3703/TCHQ-KTTT trả lời Công ty.

2. Về xem xét miễn tiền phạt chậm nộp thuế:

Hiện nay, theo quy định tại Điều111 Luật quản lý thuế, Điều 55 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Điều24 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 củaChính phủvà Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của BộTài chính, thì trường hợp của Công ty TNHH MTV Làng du lịch Phan Thiết khôngthuộc đối tượng được xem xét, xóa nợ khoản tiền khoản tiền phạt chậm nộp tạicông văn nêu trên. Đề nghị Công ty nộp đủ tiền phạt chậm nộp vào ngân sách nhànước theoquy định

3. Về biện pháp cưỡng chế:

Việc dừng áp dụng biện pháp cưỡngchế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định số127/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chínhphủ phải đảm bảo: không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lôhàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục;số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảolãnh theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công tyTNHH MTV Làng du lịch Phan Thiết được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT: Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ(11b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái