BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9018/BTC-KHTC
V/v thực hiện Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Về việc thực hiện Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạtđộng thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân theo đề nghị tại Tờ trình Bộ số 193/TTr-KBNN ngày 29/6/2012 của Kho bạc Nhà nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính có ýkiến như sau:

Hiện nay Vụ Kế hoạch - Tài chính đang rà soát, điều chỉnh,bổ sung Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phù hợp với quy định tại Thông tư số68/2012/TT-BTC Do đó, đối với các nội dung liên quan đến tổ chức đấu thầu muasắm hàng hoá, dịch vụ công nghệ thông tin (bao gồm dịch vụ tư vấn) sử dụng từnguồn vốn hành chính sự nghiệp được ngân sách nhà nước giao thì thực hiện đảmbảo tuân thủ quy định của Thông tư số 68/2012/TT-BTC .

Các nội dung khác thực hiện theo đúng quy định của Quy chếĐấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 787/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộtrưởng Bộ Tài chính.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có ý kiến để Kho bạc Nhà nước tổchức triển khai thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tuấn Minh