BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 902/TCHQ-GSQL
V/v Thông tư số 07/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2021/TT -BTC quy định Thời đim nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/03/2021.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động tra cứu nội dung Thông tư số 07/2021/TT/BTC trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) để tập huấn, hướng dẫn công chức hải quan thực hiện đúng quy định. Trường hợp gặp vướng mắc, đề nghị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ th.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn