BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 902TCT/PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần giao nhận kho VF (ASACO).
22 Phạm Ngọc Thạch – Q3 – TP. HCM.

Trả lời công văn số 129/ASACO ngày20/12/2004 của Công ty cổ phần giao nhận kho VF hỏi về ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Công ty Cổ phần giao nhận khovận VF chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần được cấp giấy phépkinh doanh ngày 24/12/2003, hoạt động kinh doanh từ ngày 1/1/2004; ngành nghềkinh doanh: Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận đường biển, đường không… thuộcmục 10 Phần VI Danh mục A ngành nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hànhkèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 (dịch vụ hàng hải, hàngkhông, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa) được hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp.

2. Thời gian miễn, giảm thuế: Căncứ tại điểm 1.2 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì Công ty đượcmiễn 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong3 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộcngành nghề, lĩnh vực A.

3. Về thủ tục để được miễn, giảmthuế: Căn cứ vào điểm 2, mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì: Cơ sởkinh doanh tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảmthuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúnghướng dẫn tại mục IV, Phần D Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM.
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương