VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/VPCP-KTN
V/v xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 345/BTC-ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2016) về xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7561/VPCP-KTN ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ(về hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Ban quản lý dự án); đồng thời, có ý kiến về kiến nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 345/BTC-ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục