TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9038/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Yinson Việt Nam
Đ/chỉ: 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0306200373

Trả lời văn bản ngày 07/10/2014 củaCông ty về việc kê khai thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết a Khoản 3 Điều 20 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nướcngoài:

“Khai thuế đối với trường hợp nộpthuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanhthu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài vàkhai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toáncho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theotháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầunước ngoài.”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTCngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tạiViệt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu),

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổchức nước ngoài cung cấp dịch vụ quản lý cho Công ty thì khi thanh toán tiền chotổ chức nước ngoài, Công ty phải tính, khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu theoquy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để nộp vào Ngân sách Nhà nước. Khaithuế nhà thầu đối với hợp đồng là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiềncho nhà thầu nước ngoài. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinhnghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày thanh toán tiền chotổ chức nước ngoài. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạnnộp hồ sơ khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng PC;
-- Lưu: VT, TTHT.
3360-246662/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga