CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 904/CP-KTTH
V/v giao hạn ngạch hàng dệt, may vào Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại ;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
- Bộ Tài chính;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Xét báo cáo của Bộ Thương mại về việc phân giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào Hoa Kỳ năm 2003 tại công văn số 179/TM-XNK ngày 20 tháng 6 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc phân giao hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong năm 2003 thuộc trách nhiệm của các Bộ: Thương mại, Công nghiệp, và Kế hoạch và Đầu tư. Các Bộ, ngành hữu quan tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 265/VPCP-QHQT ngày 12 tháng 5 năm 2003 và công văn số 669/CP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ. Trong điều hành, các cơ quan phải thường xuyên bảo đảm tính công khai, đáp ứng đầy đủ thông tin và giải thích rõ cho các doanh nghiệp trong cả nước biết; nếu cần thì thông qua báo chí giải thích cho công luận.

2. Các Bộ: Thương mại, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư cần trao đổi với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, khẩn trương xây dựng Quy chế phân giao hạn ngạch hàng dệt, may sang Hoa Kỳ (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 265/VPCP-QHQT và số 669/CP-KTTH nêu trên) để công bố trước ngày 01 tháng 9 năm 2003 và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2004./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan