TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 904/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam
67 Hàm Long, Hà Nội

Trả lời công văn số 59/CV ngày 21.02.2006 của Công ty về việc đề nghị tính lại thuế nhập khẩu đối với lô hàng "đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình" nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 3409/NKD-KVII ngày 28.4.2005 và tờ khai hải quan số 6324/NKD-KVII ngày 15.8.2005 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 2 do còn có quan điểm khác nhau trong việc phân loại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06.3.2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 869/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc phân loại mặt hàng "đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình" gửi kèm.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng nhập để được giải quyết thủ tục cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc