BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
Số: 904/TCT-CS
V/v: Xác định thuế nhà thầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Công ty cổ phần thép Việt Thành Long An.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01CV/TVTLA2012 ngày 2/1/2012 của Công ty cổ phần thép Việt Thành Long An về việc xác định số thuế nhà thầu phải nộp. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Long An đã có công văn số 1621/CT-TTHT ngày 1/12/2011 trả lời Công ty theo quy định hiện hành. Đề nghị Công ty cổ phần thép Việt Thành Long An thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thép Việt Thành Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dư Văn Hiệp