VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9040/VPCP-KTN
V/v chủ trương hợp tác đầu tư sản xuất ô tô với Tập đoàn Volkswagen

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Cần Thơ (các công văn số 4568/UBND-KT ngày 05 tháng 10 năm 2010, số 5339/UBND-KT ngày 23 tháng 11 năm 2010); ý kiến các Bộ: Công Thương (công vănsố 11267/BCT-CNNg ngày 08 tháng 11 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 7955/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8585/BKH-KTCN ngày 30 tháng 11 năm 2010) về chủ trương hợp tác đầu tư Dự án sảnxuất ô tô với Tập đoàn Volkswagen, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Việc hợp tác đầu tư Dự án sản xuất ôtô giữa Công ty TNHH Ô tô Thế giới với Tập đoàn Volkswagen sẽ được xem xét saukhi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành ô tô Việt Nam đếnnăm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Yêu cầu Nhà đầu tư làm rõ ý kiến của Bộ CôngThương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./..

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Công ty TNHH Ô tô Thế giới;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: TH, ĐP, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Tài. 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý