TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9043/CT-TTHT
V/v: Vé máy bay điện tử.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2011

Kinh gửi:

Công ty TNHH Maersk Việt Nam
Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, Q.1
MST: 0303728327

Trả lời văn thư sốDAMCO201102 ngày 26/8/2010 của Công ty về vé máy bay điện tử, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ(hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011);

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hànhvà sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

Trường hợp Công tycử nhân viên đi công tác nước ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinhdoanh của Công ty có mua vé máy bay của các hãng hàng không nước ngoài bằngphương thức giao dịch điện tử, Công ty thanh toán bằng thẻ tín dụng của Công tyvà nhận vé là thư điện tử từ hãng hàng không, nếu vé điện tử này được sử dụngnhư mẫu vé điện tử theo quy định Hiệp hội hàng không quốc tế được các hãng hàngkhông nước ngoài khởi tạo và làm thủ tục thông báo phát hành theo quy định tạiĐiều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC kèm theo chứng từ thanh toán tiền qua ngânhàng từ tài khoản của Công ty đến tài khoản của các hãng hàng không nước ngoàithì khoản chi phí được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN.

Cục Thuế thông báoCông ty TNHH Maersk Việt Nam để biết.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra số 1
-Lưu: (TTHT,HC)
1706 – 144564 110901 LCTh.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh