B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9045/TCHQ-TXNK
V/v không hủy ngang giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH Quốc tế UNILEVERViệt Nam.
(Địa chỉ: 156 Nguyễn Lương Bằng,Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 57/UVN ngày 17/9/2015 của Công ty TNHH Quốc tế UNILEVERViệt Nam về việc không hủy ngang giấy nộp tiền vào ngânsách nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Thực hiện cải cách hiện đại hóa ngànhHải quan cùng với hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hi quan đã triển khai thu thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tửqua các ngân hàng thương mại từ năm 2009. Đến nay, Tổng cụcHải quan đã ký Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thungân sách nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhậpkhẩu bằng phương thức điện tử với 23 ngân hàng, gồm các ngân hàng sau đây:BIDV, Vietinbank, MB, VCB, Agribank, VIB, Eximbank, Techcombank, Maritimebank,VPBank, HDBank, MHBank, OCB, ANZ, ABBank, LienVietPostBank, PGbank, BTMU, DongAbank, SCB, Sacombank, ACB, PTBank trên phạm vi toàn quốc (Trongđó MHBank ngày 23/5/2015 đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển ViệtNam BIDV).

Việc Công ty thực hiện giao dịch nộpthuế qua ngân hàng HSBC là Ngân hàng chưa ký Thỏa thuận hợptác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.Căn cĐiều 9, Điều 10 Thông tư 126/2014/TT-BT C ngày 28/8/2014 caBộ Tài chính, đi với các chứng từ nộp thuế do Công ty nộpt ngân hàng thương mại chưa phi hợpthu, Tng cục Hải quan sẽ nhận thông tin nộp tiền từ cácngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu hoặc Kho bạc Nhà nướcchuyển qua cổng thanh toán điện tử hải quan đ hạch toánthanh khoản trừ nợ, thông quan hàng hóa cho người nộp thuế.

Để thuận lợi trong việc thu nộp thuếkịp thời trừ nợ, thông quan nhanh hàng hóa xut nhập khu, Công ty thực hiện nộp qua các ngân hàng thương mại đã phối hợp thutheo danh sách nêu trên đ được tự động thông quan hànghóa ngay sau khi nộp tiền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Quốc tế UNILEVER Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TM. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng