TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9048/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Kim Loại Và In Trên Kim Loại
Địa chỉ: Lô 37, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300825900

Trả lời văn bản số 023-CV-2013 ngày23/10/2013 của Công ty về việc hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b, Khoản 2 Điều 14 Thôngtư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng vụ:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thểtrên hóa đơn:

b.Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã sốthuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủhoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…”

Về nguyên tắc, khi lập hoặc nhận hoáđơn, tên, địa chỉ của Công ty phải được ghi đầy đủ hoặc viết tắt theo giấychứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp của Công ty theo trình bày có địachỉ theo giấy chứng nhận đầu tư là “ Lô số 37, đường số 3, khu công nghiệp TânTạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh”, nhưng nhà cungcấp (Công ty TNHH Totalgaz Việt Nam) khi lập hóa đơn giao cho Công ty đã inthêm 2 chữ “Việt Nam” (hóa đơn ký hiệu AA/13P số 0024309). Do việc ghi thêmthông tin trên không làm ảnh hưởng đến địa chỉ đúng của Công ty nên hóa đơn nàyđược chấp nhận để kê khai thuế.

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
2771– 285095(24/10/2013)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga