BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/TCHQ-GSQL
V/v: bố trí lực lượng làm thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan tại lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 70/HQBP-NV ngày 13/01/2015 củaCục Hải quan tỉnh Bình Phướcvề việc xiný kiến bố trí lực lượng hải quan tại lối mở Lộc Tấn thuộc huyện Lộc Ninh tỉnh BìnhPhước (Việt Nam) nối với lối mở Tuần Lung thuộc huyện Mi Mốt tỉnh KampongCham(Campuchia), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại Quyết định số 291/QĐ- UBND ngày 26/02/2013 của UBNDtỉnh Bình Phước chưa quy định rõ phạm vi khu vực cửa khẩu, lối mở theo quy địnhtại Điều 11 Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 và Điều 12 Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủthay thế Nghị định 32/2005/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu, lối mở biên giới. Do đó,đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Phước báo cáo UBND tỉnh Bình Phước căn cứ quy địnhdẫn trên ra Quyết định điều chỉnh phù hợp.

2. Về điều kiện để bố trí lực lượng làm thủ tục kiểmtra, giám sát hải quan:

- Yêu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực lốimở cần đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước của lực lượng Hải quan như: bãi tậpkết hàng hóa xuất nhập khẩu có đủ các điều kiện về hàng rào bao quanh, đủ ánhsáng, kho chứa hàng hóa vi phạm, nhà làm việc...

- Hàng hóa xuất nhập khẩu qua lối mở Lộc Tấn theobáo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước sẽ được làm thủ tục tại Chi cục Hảiquan cửa khẩu Hoa Lư, việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện tại lối mởLộc Tấn. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xây dựng quy trình luânchuyển hồ sơ, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua lốimở Lộc Tấn đảm bảo đúng quy định, phù hợp thực tế tại địa phương.

- Về công tác phối hợp: đề nghị Cục Hải quan tỉnhBình Phước tham mưu UBND tỉnh Bình Phước xây dựng quy chế phối hợp giữa các lựclượng Hải quan, Biên Phòng, Kiểm dịch tại Lối mở Lộc Tấn.

3. Trên cơ sở đã kiện toàn các căn cứ pháp lý và đủcác điều kiện để bố trí lực lượng tại lối mở theo nội dung nêu tại điểm 1, điểm2 trên đây, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước báo cáo Tổng cục Hải quan chấp thuậnviệc bố trí lực lượng hải quan thực hiện việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra,giám sát hải quan tại lối mở Lộc Tấn (Việt Nam) - Tuần Lung (Campuchia).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh BìnhPhước biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Phước (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh