ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/UBND-KT
V/v điều tiết số thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Sau khi xem xét đề nghị Sở Tàichính tại Công văn số 402/STC-NS ngày 29/3/2013 về việc điều tiết thu tiền sửdụng đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến nhưsau:

1. Về tỷ lệ điều tiết thu tiền sửdụng đất giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương: Thực hiện thống nhấttrên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011của HĐND tỉnh.

2. Đối với số thu tiền sử dụng đấttừ xử lý cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang: Các huyện, thành phố tổng hợp số thu tiền sửdụng đất (thực nộp ngân sách nhà nước) kèm theo các chứng từ có liên quan địnhkỳ hàng quý gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp bổ sung cómục tiêu số tiền tương ứng cho các huyện, thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KT5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh