ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 905/VP-ĐT
V/v: các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2001

Kính gửi:

- Công an thành phố
- Sở Giao thông công chánh thành phố
- TT Ban An toàn giao thông thành phố

- Xét đề nghị của Giám đốcSở Giao thông công chánh thành phố (công văn số 92/GT-GT ngày 28/5/2001) vềviệc cắm biển báo hiệu bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm:

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố Vũ Hùng Việt có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận đề xuất củaGiám đốc Sở Giao thông công chánh về việc cắm biển báo hiệu trên cáctuyến đường thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện quy địnhcủa Chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia lưu thông đường bộ(đính kèm danh sách 14 tuyến đường).

2. Giao Giám đốc Sở Giaothông công chánh và Giám đốc Công an thành phố phối hợp thông báo và tổchức thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố để các đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- TT/TƯ, TT/HĐND TP
- TTUBND TP
- Sở VH & TT (để tuyên truyền)
- Các Báo, Đài (để tuyên truyền)
- VPUB: CPVP, các tổ NCTH
- Lưu (ĐT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Hiệp

DANH SÁCH

CÁCTUYẾN ĐƯỜNG, ĐOẠN ĐƯỜNG PHẢI ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI THAM GIA LƯU THÔNGĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo công văn số 905/VP-ĐT ngày 30/5/2001 của Văn phòng Ủyban nhân dân Thành phố)

1. Tỉnh lộ 7, Huyện Củ chi.

2. Tỉnh lộ 8, Huyện Củ chi.

3. Tỉnh lộ 9, Huyện Củ chi.

4. Tỉnh lộ 15, Huyện Củ chi.

5. Tỉnh lộ 10, Huyện BìnhChánh: từ Quốc lộ 1 đến ranh Long An.

6. Tỉnh lộ 16, Quận 12: từQuốc lộ 1 đến Tỉnh lộ 9.

7. Đường Nhà Bè – Cần Giờ:từ phà Bình Khánh đến Cần Giờ

8. Xa lộ Hà Nội: từ cầuSàigòn (Quận 2) đến Quốc lộ 1.

9. Đường Huỳnh Tấn Phát: từngã ba đường Nguyễn Thị Thập đến bến phà Bình Khánh.

10. Đường Nguyễn Văn Linh: từĐường Huỳnh Tấn Phát đến Quốc lộ 1.

11. Quốc lộ 1: từ cầu ĐồngNai đến ranh Tỉnh Long An.

12. Quốc lộ 13: từ ngã tưBình Phước đến ranh Tỉnh Bình Dương.

13. Quốc lộ 22: từ ngã tư AnSương đến ranh Tỉnh Tây Ninh

14. Quốc lộ 50: từ ngã bađường Nguyễn Văn Linh đến ranh Tỉnh Long An.