VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9051/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn các Hiệp định Cr.3448-VN và Cr.3448-1-VN cho Dự án "Khôi phục quốc lộ I giai đoạn 3" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 226/TTr-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2010) và ý kiến củacác Bộ, ngành liên quan về việc gia hạn ngày đóng tài khoản của hai Hiệp địnhTín dụng Phát triển (Hiệp định Cr.3448-VN và Hiệp định Cr.3448-1-VN) cho Dự án"Khôi phục Quốc lộ I giai đoạn 3" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB),Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn ngày đóng tàikhoản của hai Hiệp định Tín dụng Phát triển (Cr.3448-VN và Hiệp địnhCr.3448-1-VN) cho Dự án "Khôi phục Quốc lộ I giai đoạn 3" vay vốn WBđến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước tiến hànhcác thủ tục gia hạn ngày đóng tài khoản của hai Hiệp định của Dự án nêu trênvới WB.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải cóbiện pháp để hoàn thành các hợp đồng đã ký và sử dụng hiệu quả vốn vay và vốndư của Dự án trong thời gian gia hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc