BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9053 TC/TCT
V/v tăng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và các chi phí khác

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm
(208 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được hồ sơ kèm theo công văn số 47/DDĐT /03 ngày 02 tháng 7 năm 2003 của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm (Nutifood Corp) đề nghị được tăng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi và các chi phí khác từ 5% lên 7%, về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 11, Điều 4 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; điểm 11 Mục III phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính đồng ý để Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm được tăng tỷ lệ khống chế từ 5% lên 7% trên tổng chi phí trong năm 003 đối với các chi phí quảng cáo, tiếp thị khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại phí khác phải có chứng từ theo quy định, gắn với kết quả kinh doanh. Việc tăng chi phí này phải đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi, đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Công văn này thay thế công văn số 8911 TC/TCT ngày 26 tháng 8 năm 2003.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm được biết.

TUQ/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy khương