TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 9055/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công Ty TNHH Công Nghiệp StrongWay VN
Địa chỉ: Lô H15 Đường số 3, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM
MST 0302518260

Trả lời văn bản ngày 14/10/2013 của Côngty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại Điều 15 điều kiện khấu trừ thuế GTGTđầu vào quy định:

“1. Có hoá đơn giá trị gia tăng hợppháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâunhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫncủa Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách phápnhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tạiViệt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán qua ngânhàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ haimươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vàotừng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

...”

- Tại Điểm b8, Khoản 3 Điều 16 điềukiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu quy định:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phảithanh toán qua ngân hàng

Trường hợp phía nước ngoài thanhtoán qua ngân hàng nhưng số tiền thanh toán trên chứng từ không phù hợp với sốtiền phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồngthì:

- Nếu số tiền thanh toán trên chứngtừ thanh toán qua ngân hàng có trị giá nhỏ hơn số tiền phải thanh toán như đãthoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giảitrình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều chỉnh giảm giá do hàngkém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này phải có văn bản thoảthuận giảm giá giữa bên mua và bán)…;

- Nếu số tiền thanh toán trên chứngtừ thanh toán qua ngân hàng có trị giá lớn hơn số tiền phải thanh toán như đãthoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh phải giảitrình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp đồng, ứng trước tiền hàng…

Cơ sở kinh doanh phải cam kết chịutrách nhiệm trước pháp luật về các lý do giải trình với cơ quan thuế và các vănbản điều chỉnh (nếu có).”

Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định: trừcác khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật.”

+ Tại Khoản 2.1 Điều 6 quy định:

“Trường hợp doanh nghiệp có chi phíliên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn và trườnghợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vàochi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế..

...

b) Hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sửdụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên không được bồi thường thìđược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

...”

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giaocho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kêkhai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biênbản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoáđơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hànghoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng chohoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnhkhông được ghi số âm (-).”

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty theo trình bày cósố nguyên vật liệu không sử dụng được do thay đổi kế hoạch sản xuất (không phảido thiên tai hoặc do hết hạn sử dụng, thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên)phải tiêu hủy thì giá trị nguyên vật liệu bị tổn thất không được tính vào chiphí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty xuất khẩu hànghóa cho khách hàng nước ngoài, hàng hóa đã được xuất khẩu và giao cho kháchhàng nhưng do lô hàng bị hư hỏng nên phía nước ngoài phải chỉnh sửa và yêu cầuCông ty phải trả tiền chỉnh sửa, nếu số tiền chỉnh sửa được điều chỉnh giảm giádo hàng hóa bị hư hỏng thì Công ty và bên mua phải có Biên bản hoặc có thỏathuận bằng văn bản ghi rõ lý do điều chỉnh giảm giá, đồng thời Công ty lập hóađơn điều chỉnh giảm giá. Công ty phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật vềBiên bản hoặc văn bản điều chỉnh và hóa đơn đã lập điều chỉnh giảm giá.

Trường hợp nguyên vật liệu do Côngty nhập gia công từ nước ngoài, sau khi hết hạn hợp đồng gia công số nguyên vậtliệu thừa được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam (sau khi Công ty tuân thủ đầyđủ thủ tục hải quan theo quy định đối với hàng hóa gia công), nếu đáp ứng điềukiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên thì phần thuếGTGT hàng nhập khẩu (nguyên vật liệu gia công) được kê khai khấu trừ theo quyđịnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT1;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
2702-266014/13 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga