TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9055/CTHN-TTHTV/v chính sách thuế khi hoàn trả xe cho cá nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam(Địa chỉ: 36 Trần Phú, Ba Đình, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 07/C V-TTDNVN đề ngày 03/02/2021 của Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (sau đây gọi là Hiệp hội) hỏi về thủ tục hoàn trả xe. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điều 17 Luật quản thuế 2019 quy định trách nhiệm của người nộp thuế:

2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT:

+ Tại Điều 3 quy định về người nộp thuế:

Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (sau đây gọi là người nhập khẩu)

…”

+ Tại Khoản 3 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

>> Xem thêm:  Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản. ...”

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định người nộp thuế TNDN:

"Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: ..."

- Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ:

+ Tại điều 2 quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ:

"7. Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự phải đăng ký và gn bin s do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp."

+ Tại điều 3 quy định người nộp lệ phí trước bạ:

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đi tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyn sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện min lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

- Theo Phụ lục kèm theo công văn số 3027/TCT-DNNCN ngày 29/7/2020 của Tổng cục Thuế hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy;

Căn cứ quy định nêu trên,

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu về Hà Nội theo luật cư trú ?

1. Thuế GTGT, thuế TNDN:

Trường hợp Hiệp hội có hoạt động bán xe ô tô cho cá nhân thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo đúng quy định tại Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc xác định giao dịch giữa Hiệp hội và cá nhân là hoạt động bán hàng hay cho mượn thì không thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế. Đ ngh đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các văn bản pháp luật nêu trên để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.

2. Lệ phí trước bạ:

Cá nhân nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng xe ô tô với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP nêu trên.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn.

Cục Thuế TPHà Nội trả lời để Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đượcbiết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

 

>> Xem thêm:  Phí dịch vụ trông giữ xe ở Thành phố Hà Nội mới nhất