BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------------
V/v: Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Vừa qua, tại một số nhóm lớp mầm non tư thục độc lập chưa được cấp phép đã xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, làm các bậc cha mẹ lo lắng, gây bức xúc trong xã hội. Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triển khai ngay một số công việc sau:
1. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các quận/huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (CSGDMNNCL), đặc biệt là các nhóm lớp tư thục độc lập đang hoạt động trên địa bàn; Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố về các nhóm lớp tư thục độc lập đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường, lớp.
2. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm đối với trẻ.
Chỉ đạo các cơ sở GDMN công lập làm tốt công tác tham mưu UBND xã/phường về việc thực hiện công tác quản lý đối với các nhóm lớp tư thục độc lập trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhóm lớp này.
3. Phối hợp với các tổ chức, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các CSGDMNNCL trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Phát huy vai trò của nhân dân trong khu hoạt động trái quy định, không đảm bảo an toàn cho trẻ, đề nghị chính quyền địa phương xử lý theo quy định.
5. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các quận/huyện tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo đối với các CSGDMNNCL; thực hiện tốt việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương; chỉ đạo quy hoạch xây dựng các cơ sở GDMN tại các khu đô thị, khu công nghiệp, khu đông dân cư.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này; báo cáo quá trình và kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Giáo dục Mầm non, số 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)./.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố (để p/h chỉ đạo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, GDMN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?