BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc`

Số 9057 TC/TCT
V/v khấu trừ thuế GTGTđầu vào của nhà thầu nước ngoài McConell Dowell

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty BP

Trả lời văn thư đề ngày 8 tháng 5 năm 2003 và văn thư đề ngày 14 tháng 2 năm 2003 của Công ty BP khấu trừ thuế GTGT đầu vào của nhà thầu nước ngoài phát sinh trước khi được cấp mã số thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 609/CT-LĐ ngày 20 tháng 3 năm 2003 thì nhà thầu nước ngoài McConell Dowell đã đóng cửa văn phòng đại diện và còn nợ các khoản thuế phải nộp theo quy định của Luật thuế hiện hành, trong đó bao gồm số thuế GTGT 13.747.389.434 đ - là số thuế GTGT đầu vào mà Công ty BP đề nghị cho phép nhà thầu này được khấu trừ. Căn cứ quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Căn cứ bản Thoả thuận và Bảo lãnh của Chính phủ (GGU) thì đề nghị của Công ty BP về việc cho phép nhà thầu McConell Dowell được khấu trừ khoản thuế GTGT đầu vào nói trên là không có cơ sở để giải quyết.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty BP được biết và thực hiện.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến