BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 906/BNN-TCCB
V/v tham gia Ban Chỉ đạo 127/TW và thành viên Cơ quan thường trực
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.
(Đ/c: Cục Quản lý thị trường – 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Phúc đáp Công văn số 20/BCĐ-QLTT ngày 23/3/2011 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về việc cử cán bộ kiện toàn Ban Chỉ đạo 127 Trung ương và thành viên Cơ quan thường trực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ dưới đây tham gia:
1. Thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương: Ông Lương Lê Phương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Thành viên Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương:
- Ông Bùi Sĩ Doanh, phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;
- Ông Phạm Văn Đông, phó Cục trưởng Cục Thú y;
- Ông Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Ban Chỉ đạo 127 Trung ương biết và liên hệ triển khai công tác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lương Lê Phương (để t/h);
- Cục: Thú y, BVTV, Kiểm lâm (để t/h);
- Lưu VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phá