BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 906/BXD-KTXD

V/v: hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khi thi công trên cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 449/CV-CPVNGĐ-TCLĐTL ngày22/4/2010 của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công khi thi công trên cao. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại mục III phần Thuyết minh và h­ướng dẫn áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa công bố kèm theo Quyết định 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa thì: “Đối với một số loại công tác xây lắp khác nh­ư: đào, đắp đất, đá, cát; sản xuất, lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nư­ớc trong nhà và phục vụ sinh hoạt .v.v. không có trong bộ định mức dự toán này thì áp dụng theo h­ướng dẫn trong định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố theo văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng với hệ số điều chỉnh (do độ khó, đơn chiếc, khối l­ượng nhỏ, ít khi thi công): hệ số điều chỉnh nhân công bằng 1,15, hệ số điều chỉnh máy thi công bằng 1,05 và hệ số điều chỉnh hao phí vật liệu bằng 1,02”.

Đối với những công tác sửa chữa nhà cửa công bố kèm theo Quyết định 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 (trừ trường hợp công trình có quy mô sửa chữa lớn không áp dụng định mức này) được điều chỉnh hệ số chi phí nhân công khi thi công trên cao là 1,15 với mức liền kề trước đó (trừ công tác dàn giáo phục vụ thi công).

Với nội dung trên, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Văn Sơn