BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/BXD-QLN
V/v thực hiện nghĩa vụ điều tiết quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư khu đô thị

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

 

Kínhgửi: Ủy ban nhândân tỉnh Bình Thuận

Ngày 02/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnhBình Thuận có văn bản số 985/UBND-ĐTQH đề nghị có ý kiến về việc thực hiệnnghĩa vụ điều tiết quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, trong dự án Khu đô thị du lịchbiển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; ngày 13/4/2015, Công ty Golf và câu lạc bộgolf Phan Thiết có văn bản số 37 CV/TH-CLB Golf giải trình thêm một số nội dungliên quan đến nghĩa vụ dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án nêu trên.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh Bình Thuận (văn bản số 985/UBND-ĐTQH ) và Công ty Golf và câu lạc bộgolf Phan Thiết (văn bản số 37 CV/TH-CLB Golf), thì dự án Khu đô thị du lịchbiển Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Xây dựng thống nhất một số chỉ tiêuquy hoạch sử dụng đất tại văn bản số 3066/BXD-QHKT ngày 26/11/2014, UBND tỉnhBình Thuận phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Phan Thiết tạiQuyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 18/12/2014; UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép quyhoạch số 4651/GPQH ngày 24/12/2014 cho Công ty Golf và câu lạc bộ golf PhanThiết thuộc Công ty cổ phần Rạng Đông lập quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án. Dựán Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có quy mô sử dụng đất khoảng 62 ha, có vịtrí tại trung tâm thành phố Phan Thiết (đô thị loại II), Dự án không phải thựchiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sửdụng đất; chủ đầu tư Dự án phải nộp tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tíchđất có mục đích kinh doanh.

UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị, doDự án nằm tại khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết, được thiết kế là khu dulịch biển cao cấp, hiện đại theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận,nếu bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội sẽ có chênh lệch rất lớn, tạo raphân tầng xã hội trực diện. Từ đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất xem xét bố tríquỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội sang vị trí khác phù hợp trong thành phố PhanThiết với diện tích tương đương 20% quỹ đất ở trong dự án Khu đô thị du lịchbiển Phan Thiết, giao cho Công ty Golf và câu lạc bộ golf Phan Thiết thuộc Côngty cổ phần Rạng Đông triển khai thực hiện xây dựng nhà ở xã hội. Bên cạnh đó,văn bản giải trình bổ sung của Công ty Golf và câu lạc bộ golf Phan Thiết làchủ đầu tư dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, thì trên địa bàn thành phốPhan Thiết cũng đã bố trí một số quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, song hiệnvẫn chưa được đầu tư do nhu cầu về nhà ở xã hội không lớn. Đồng thời khẳngđịnh, Công ty sẽ triển khai đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo kế hoạch, tiếnđộ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

2. Theo quy định tại điểm a Khoản 2Điều 6 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triểnvà quản lý nhà ở xã hội, thì Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khuđô thị mới, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xâydựng theo hình thức BT và hình thức BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên vàkhu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đấtở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựngnhà ở xã hội. Tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này cũng quy định:Căn cứ vàotình hình thực tế và nhu cầu vệ nhà ở xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấptỉnh) phải tổ chức lập Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, trung hạn vàdài hạn phù hợp với định hướng của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia do Thủtướng Chính phủ phê duyệt, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phươngtrong cùng thời kỳ và phải được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) thông qua.

Căn cứ vào hồ sơ Dự án được cung cấpvà các quy định nêu trên, thì UBND tỉnh Bình Thuận có thể căn cứ vào nhu cầu,kế hoạch phát triển nhà ở xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn đã được phêduyệt, nghiên cứu để điều chỉnh lại quy hoạch quỹ đất ở dành cho xây dựng nhà ởxã hội sang vị trí khác phù hợp trong thành phố Phan Thiết, với diện tích tươngđương 20% quỹ đất ở trong dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, giao choCông ty Golf và câu lạc bộ golf Phan Thiết thuộc Công ty cổ phần Rạng Đôngtriển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng về đềxuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh BìnhThuận nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để B/C);
- CT Golf và CLB golf Phan Thiết;
- Lưu: VT, QLN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam