BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 906/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại lèn Kẻ Bút thuộc xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 1782/UBND-ĐC ngày 01/4/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việcthăm dò đá vôi trắng tại lèn Kẻ Bút thuộc xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện TânKỳ, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần Dung dịch khoan và Hoá phẩm dầu khí. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò có diện tích18,7 ha đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạmthời cấm hoạt động khoáng sản, (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tại công văn số 2236/NN-LN ngày 11/12/2007, của Sở Văn hoá-Thông tin tạicông văn số 2093/SVHTT-DSVH ngày 07/12/2007, của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh NghệAn tại công văn số 2673/CV-TaH ngày 07/12/2007).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trênvào trong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vựcxin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 1782/UBND-ĐC ngày01/4/2008 của UBND tỉnh Nghệ An

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại lèn Kẻ Bút thuộc xã Tân Xuân và xãGiai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐCvàKSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam