CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 906/CP-QHQT
V/v Tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức OILM

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1326/BKHCN-QHQT ngày 13 tháng 06 năm 2003) về việc tham gia làm thành viên chính thức của Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia làm thành viên chính thức của Tổ chức Đo lường Pháp quyền Quốc tế (OILM). Niên liêm đóng góp hàng năm là 10.000 Euros, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc tham gia trên theo quy định.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm