TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/GSQL-TH
V/v cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời các công vănsố 1364/HQLA-NV ngày 30/6/2014 của Cục Hảiquan tỉnh Long An đề nghị cấp mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công vănsố 3925/BTC-TCHQ ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chínhvề việc tập kết hàng hóaxuất khẩu vàcông vănsố 4351/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2014của Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấpmã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu,Cục Giám sát quản lý về Hải quan cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chocác doanh nghiệp theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn dẫn trên (cụ thể theo danh sách gửi kèm).

Cục Giám sát quản lý về Hải quancó ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban triển khai VNACCs/VCIS (để phối hợp);
- Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

DANH SÁCH

CẤP MÃ SỐ ĐỊAĐIỂM TẬP KẾT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm công văn số 906/GSQL-TH ngày 03/07/2014)

TT

Chi cục HQ quản lý

Mã địa đim

Tên địa điểm trên tờ khai

Tên doanh nghip

Đa chỉ kho bãi

Ghi chú

1

Chi cục Hải quan Bến Lức (Đội thủ tục)

48F2Z89

CTY CO KHI MIEN HUA

Công ty TNHH Cơ khí chính xác Mien Hua

Km 1954, quốc lộ 1, phường Tân Khánh, TP Tân An, tỉnh Long An

2

Chi cục Hải quan Bến Lức (Đội NV Long Hậu)

48F1Z37

CTY HOANG LAI

Công ty TNHH TM XNK Hoàng Lai (Kho lạnh Hoàng Lai)

Số 11, tnh lộ 826, Phước Lý, Cần Giuộc, Long An

3

Chi cục Hải quan Đức Hòa

48BIZ38

CTY FANTASTIC METAL

Công ty TNHH FANTASTIC METAL FURNITURE MANUFACTURERS (VIỆT NAM)

Số 2, Lô 14-16, đường số 3, KCN Tân Đức, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An

48BIZ39

CTY VINH DUC

Công ty TNHH Vĩnh Đức

ấp Mới 2, xãMỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

4

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Mỹ Tho

48CGZ48

CTY TS VINH QUANG

Công ty cổ phần thủy sản Vinh Quang

Lô 37-40, KCN Mỹ Tho, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

48CGZ49

CTY THUAN PHONG

Công ty TNHH sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong;

KCN Mỹ Tho, xãTrung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang