BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9066 TC/TCT
V/v lợi nhuận mua công trái XDTQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại

Về vấn đề lợi nhuận mua công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 của các Ngân hàng thương mại (NHTM), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997 và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Căn cứ Pháp lệnh số 12/1999/UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 về phát hành công trái xây dựng Tổ quốc và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

Đối với Công trái xây dựng Tổ quốc phát hành năm 1999, các NHTM thực hiện phân bổ chi phí vốn mua Công trái XDTQ theo hướng dẫn tại Thông tư số 67/1999/TT-BTC ngày 7 tháng 6 năm 1999 của Bộ Tài chính và công văn số 3267 TC/TCT ngày 9 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính “hướng dẫn phương pháp phân bổ chi phí mua công trái XDTQ” cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2002. Từ năm 2003, lãi mua công trái XDTQ năm 1999 được áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 46/2003/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Bộ Tài chính “hướng dẫn việc tham gia mua công trái lần đầu của các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh mua, bán công trái của các tổ chức được phép kinh doanh công trái”.

Bộ Tài chính trả lời để các Ngân hàng thương mại biết và thực hiện.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Sinh Hùng