VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9067/VPCP-KTN
V/v đầu tư khu neo đậu, chuyển tải tại khu vực Gò Gia

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hànghải Việt Nam (công văn số 1669/HHVN-KHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2020) và ý kiếncủa Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8580/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 12 năm2010), Ủy ban ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 7776/UBND .VPngày 11 tháng 11 năm 2010) về việc đầu tư khu neo đậu, chuyển tải tại khu vựcGò Gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thôngvận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải rà soát, thống nhất tổ chứcthực hiện đối với các hoạt động giao thông vận tải tạikhu vực Gò Gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). Ha 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý