CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: Sè 907/CP-QHQT
V/v Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nâng cấp đô thị thành thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Các Bộ; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (các tờ trình số 1099/UB -ĐT ngày 21 tháng3 năm 2003 và 2358/UB-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2003) ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3415 BKH/VPTĐ ngày 9 tháng 6 năm 2003) về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án”Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh” dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương. Mục tiêu và danh mục các hạng mục đầu tư của dự án trên. Trong quá trình hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý những vân đề sau:

- Cần nhắc giảm bớt quy mô và mức vay vốn ODA, nhất là khoản vay AFD của dự án cho phù hợp với năng lực thực hiện, khả năng đảm bảo vốn đối ứng và trả nợ của thành phố, và khả năng đóng góp của người dân vùng dự án.

- Làm rõ những vấn đề còn tồn tại của dự án theo các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư các cơ quan niên quan tại công văn số 3415BKH/VPTĐ ngày 9 tháng 6 năm 2003.

2. Việc lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và đàm phán vay vốn ODA cho dự án được thực hiện theo quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng