BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 907/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác sau thanh khoản

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 298/HQHCM-GSQL ngày7/2/2012 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về đề nghị chuyển nguyên phụ liệu sanghợp đồng gia công tiếp theo, sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp kiểmtra cả trên chứng từ, sổ sách và thực tế tồn kho để xác định chính xác lượngnguyên liệu dư sau thanh khoản của hợp đồng gia công số 11/LG5 -JAO/10 của Côngty CP Legamex với Công ty Jao Mode Co.,Ltd. Trường hợp đủ cơ sở để xác địnhviệc kê khai và đề nghị của doanh nghiệp là chính xác thì làm thủ tục chuyểnnguyên phụ liệu dư sau thanh khoản của hợp đồng gia công số 11/LG5 -JAO/10 nêutrên sang hợp đồng gia công số 08/LG5 -JAO/11 ngày 6/6/2011 với Công ty Jao ModeCo Ltd và hợp đồng gia công số 06/LG1 -ITC/11 ngày 15/6/2011 với Công ty ITOCHUCorp.

Riêng đối với với phần nguyên liệu vật tư doanh nghiệp đềnghị chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công số 06/LG1 -LTC/11 ngày 15/6/2011với Công ty ITOCHU Corp, do khác đối tác thuê gia công nên yêu cầu doanh nghiệpxuất trình thêm các giấy tờ, chứng từ có liên quan đến chuyển quyền sở hữunguyên vật liệu giữa các bên thuê gia công (hợp đồng mua bán, chỉ định giaohàng...).

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thực hiện giám sát chặt chẽ việcchuyển giao nguyên phụ liệu và quá trình thực hiện 02 hợp đồng gia công số08/LG5 -JAO/11 ngày 6/6/2011 và hợp đồng gia công số 06/LGL-ITC /11 ngày15/6/2011 nêu trên, không cho phép chuyển sang hợp đồng khác.

2. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát và chấnchỉnh công tác theo dõi thanh khoản, không để trường hợp hợp đồng gia công hếthạn ngày 10/8/2010 đến nay mới đề xuất chuyển sang hợp đồng gia công khác.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh