VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
------------
V/v:Vốn thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố đê hữu Thao đoạn từ xã Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 4652/UBND-TH4 ngày 07 tháng 11 năm 2013; ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 205/BNN-TCTL ngày 21 tháng 01 năm 2014) về việc hỗ trợ vốn thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố tuyến đê hữu Thao đoạn từ xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông đến cầu Trung Hà phục vụ phòng chống lụt bão cấp bách và mở rộng Quốc lộ 32, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10439/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng