BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9072/BKHĐT-KTĐN
V/v tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III/2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình,dự án ODA và vốn vay ưu đãi Quý III năm 2014:

I. Tình hình thực hiện báo cáo Quý III năm 2014

1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA

a) Về số lượng các cơquan chủ quản gửi báo cáo

Tính đến ngày 27/11/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhậnđược Báo cáo Quý III/2014 của 77 cơ quan chủ quản, trong đó có 23 báo cáo củacơ quan chủ quản trung ương và 54 báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương.

- Các Bộ đến nay chưa gửi báo cáo gồm có: Bộ Tư pháp,Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế.

- Có 9 địa phương đến nay chưa gửi báo cáo gồm: HảiDương, Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Nông, BìnhDương và Tiền Giang.

2. Về tuân thủ mẫu biểu và mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo

- 73/77 báo cáo gửi về được lập đúng mẫu, đạt tỷ lệ95%.

- 70/77 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin yêu cầutrong mẫu biểu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án chưa được các cơ quan chủ quản cậpnhật nên số liệu giải ngân chưa phản ánh đúng số thực tế.

3. Về hình thức và thời gian báo cáo

- 59/77 cơ quan chủ quản thực hiện đúng quy định gửibáo cáo cả bằng văn bản và thư điện tử về Bộ KH&ĐT.

- Chỉ có 19/77 cơ quan chủ quản gửi báo cáo đúng thờihạn theo quy định (20 ngày sau khi kết thúc quý).

(Phụ lục I liệt kê danh sách các cơ quan chủquản đã gửi Báo cáo Quý III/2014 cùng các thông tin về thời gian gửi, hình thứcgửi, mức độ cung cấp thông tin của các báo cáo này).

2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA

Đã có 303 chương trình, dự án và tiểu dự án ODA và vốnvay ưu đãi (trong đó bao gồm 92 tiểu chương trình, dự án) gửi báo cáo Quý III/2014về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Phụ lục IIA và IIB liệt kê danh sách cácchương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý III/2014 kèm theo thông tin về thời giangửi, hình thức gửi của các báo cáo này)

II. Đề nghị

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuânthủ chế độ báo cáo ODA và vốn vay ưu đãi ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị:

1. Các cơ quan chủ quản chưa báo cáo hoặc có báo cáochưa đầy đủ các nội dung theo quy định đề nghị có kế hoạch khắc phục ngay trong báo cáo quý tới.

2. Các cơ quan chủ quản và các chủ dự án áp dụng cácquy định và mẫu biểu báo cáo theo Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướngdẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP Báo cáo Quý IV/2014của các cơ quan chủ quản đề nghị gửi về Bộ Kếhoạch và Đầu tư bằng văn bản và thư điện tửchậm nhất ngày 20/1/2015.

Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốccác chủ dự án áp dụng mẫu biểu và quy định mới. Báo cáo Quý IV/2014 của các chủdự án gửi về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơquan có liên quan chậm nhất ngày 15/1/2015.

3. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ VụKinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 08043016 hoặc gửithư điện tử về địa chỉ [email protected] để nhận được thông tin hỗ trợcông tác báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTĐN, N.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁOTÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA QUÝ III NĂM 2014 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 5 - Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT )

TT

Tên Cơ quan chủ quản

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Nội dung báo cáo

Thư điện tử

Văn bản

Đúng mẫu

Không đúng mẫu

Đủ thông tin

Chưa đủ thông tin

TỔNG SỐ

I. CÁC BỘ NGÀNH TƯ

1

Bộ Công an

17/11/14

x

x

x

2

Bộ Công thương

27/11/14

x

x

x

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/10/14

x

x

x

x

4

Bộ Giao thông vận tải

29/10/14

x

x

x

x

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4/11/14

x

x

x

x

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

22/10/14

x

x

x

x

7

Bộ Lao động, Thương binh và XH

27/10/14

x

x

x

x

8

Bộ Ngoại giao

11/11/14

x

x

x

x

9

Bộ Nội vụ

27/10/14

x

x

x

x

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT

13/11/14

x

x

x

11

Bộ Quốc phòng

12/11/14

x

x

x

12

Bộ Tài chính

6/11/14

x

x

x

x

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

6/11/14

x

x

x

x

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

31/10/14

x

x

x

x

15

Bộ Tư pháp

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

Bộ Xây dựng

18

Bộ Y tế

19

Đài Truyền hình Việt Nam

20

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

22/10/14

x

x

x

x

21

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

23/10/14

x

x

x

x

22

Thanh tra Chính phủ

30/10/14

x

x

x

23

Tòa án nhân dân tối cao

17/10/14

x

x

x

x

24

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

25

Trung ương Đoàn TNCS HCM

26

Trung ương Hội LH Phụ nữ VN

20/11/14

x

x

x

27

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

28

Ủy ban Dân tộc

31/10/14

x

x

x

x

29

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN

30

Văn phòng Chính phủ

31

Văn phòng Chủ tịch nước

32

Văn phòng Quốc hội

24/10/14

x

x

x

x

33

Văn phòng Trung ương Đảng

34

Viện HL Khoa học và Công nghệ VN

23/10/14

x

x

x

x

35

Viện HL Khoa học Xã hội Việt Nam

36

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

20/10/14

x

x

x

x

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Đồng bằng sông Hồng

1

Tp. Hà Nội

29/10/14

x

x

x

x

2

Vĩnh Phúc

x

x

x

3

Bắc Ninh

27/10/14

x

x

x

x

4

Hải Dương

5

Tp. Hải Phòng

15/10/14

x

x

x

x

5

Hưng Yên

27/10/14

x

x

x

x

7

Thái Bình

3/11/14

x

x

x

x

8

Hà Nam

14/10/14

x

x

x

x

9

Nam Định

21/10/14

x

x

x

x

10

Ninh Bình

26/9/14

x

x

x

Đông Bắc Bộ

11

Hà Giang

23/10/14

x

x

x

x

12

Cao Bằng

28/10/14

x

x

x

x

13

Bắc Kạn

12/11/14

x

x

x

14

Tuyên Quang

16/10/14

x

x

x

x

15

Lào Cai

9/10/14

x

x

x

x

16

Yên Bái

6/11/14

x

x

x

17

Thái Nguyên

18/11/14

x

x

x

x

18

Lạng Sơn

23/10/14

x

x

x

x

19

Quảng Ninh

29/10/14

x

x

x

20

Bắc Giang

21

Phú Thọ

16/10/14

x

x

x

x

Tây Bắc B

22

Điện Biên

27/10/14

x

x

x

x

23

Lai Châu

17/10/14

x

x

x

x

24

Sơn La

23/10/14

x

x

x

x

25

Hòa Bình

3/11/14

x

x

x

x

Bắc Trung Bộ

26

Thanh Hóa

23/10/14

x

x

x

x

27

Nghệ An

23/10/14

x

x

x

28

Hà Tĩnh

22/10/14

x

x

x

x

29

Quảng Bình

11/11/14

x

x

x

30

Quảng Trị

17/10/14

x

x

x

x

31

Thừa Thiên - Huế

Duyên hải Nam Trung Bộ

32

Tp. Đà Nẵng

3/11/14

x

x

x

x

33

Quảng Nam

34

Quảng Ngãi

21/10/14

x

x

x

x

35

Bình Định

15/10/14

x

x

x

x

36

Phú Yên

37

Khánh Hòa

20/10/14

x

x

x

x

Tây Nguyên

38

Kon Tum

39

Gia Lai

27/10/14

x

x

x

x

40

Đắk Lắk

22/10/14

x

x

x

x

41

Đăk Nông

42

Lâm Đồng

27/10/14

x

x

x

x

Đông Nam Bộ

43

Ninh Thuận

22/10/14

x

x

x

x

44

Bình Thuận

7/10/14

x

x

x

45

Bình Phước

20/10/14

x

x

x

46

Tây Ninh

29/10/14

x

x

x

47

Bình Dương

48

Đồng Nai

24/10/14

x

x

x

x

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

17/11/14

x

x

x

50

Tp. Hồ Chí Minh

4/11/14

x

x

x

x

Đồng bằng sông Cửu Long

51

Long An

9/10/14

x

x

x

x

52

Tiền Giang

53

Bến Tre

21/10/14

x

x

x

x

54

Trà Vinh

30/10/14

x

x

x

x

55

Vĩnh Long

27/10/14

x

x

x

x

56

Đồng Tháp

22/10/14

x

x

x

x

57

An Giang

27/10/14

x

x

x

x

58

Kiên Giang

31/10/14

x

x

x

x

59

Tp. Cần Thơ

30/10/14

x

x

x

x

60

Hậu Giang

16/10/14

x

x

x

x

61

Sóc Trăng

20/10/14

x

x

x

x

62

Bạc Liêu

23/10/14

x

x

x

x

63

Cà Mau

8/10/14

x

x

x

x

PHỤ LỤC IIA

TỔNGHỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA - QUÝ III 2014
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 2 - Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT )

Tên chương trình, dự án

Nhà tài tr

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Thư điện tử

Văn bản

Các chương trình, dự án

136

137

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng

Canada

UBND tỉnh Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng

Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp thích ứng với BĐKH tại các tỉnh PTNT theo vùng Quảng Ninh và Thái Nguyên

Tây Ban Nha

Bộ NN&PTNT

Viện Quy hoạch & Thiết kế NN

30/9/14

x

x

Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đầu nối hộ gia đình TP Buôn Ma Thuột

Đan Mạch

UBND tỉnh Đắk Lắk

Cty QLDT & VSMT ĐLăk

29/9/14

x

x

Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái

Hàn Quốc

UBND tỉnh Yên Bái

Sở XD Yên Bái

2/10/14

x

x

Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan

Phần Lan

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kạn

CTy TNHH NN MTV cấp thoát nước Bắc Kạn

Dự án trồng rừng KfW4 tỉnh Thanh Hóa

Đức

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

13/11/14

Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện, tỉnh Thanh Hóa

Đức

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

13/11/14

Dự án Đầu tư thiết bị trường cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Đức

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

13/11/14

Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Đức

UBND tỉnh Trà Vinh

Sở Xây dựng Trà Vinh

30/9/14

x

Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam

Pháp

Bộ KH&CN

Cục Sở hữu trí tuệ

8/10/14

x

x

Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại VN

Nhật Bản

Bộ KH&CN

Cục Sở hữu trí tuệ

8/10/14

x

x

Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhật Bản

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

7/10/14

x

Hệ thống cấp nước Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai

Hàn Quốc

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai

7/10/14

x

Đường giao thông Thạch Kim - Hiền Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Quỹ Ả rập Xê út

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Vĩnh Linh

2/10/14

x

Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội

Nhật Bản

UBND TP Hà Nội

Sở Xây dựng HN

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội

Nhật Bản

UBND TP Hà Nội

Sở Xây dựng HN

Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

ltalia

UBND tỉnh Quảng Trị

CT Cấp nước Quảng Trị

3/10/14

x

x

Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Italia

UBND tỉnh Quảng Trị

CT Cấp nước Quảng Trị

3/10/14

x

x

Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị

Na Uy

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

1/10/14

x

Nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại Tp. HCM, giai đoạn 2

Nhật Bản

UBND TP HCM

TT ĐH Chống ngập TP HCM

HTKT chuẩn bị DA Vệ sinh môi trường Tp HCM giai đoạn II

WB

UBND TP HCM

TT ĐH Chống ngập TP HCM

14/10/14

x

Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

WB

UBND TP HCM

TT ĐH Chống ngập TP HCM

14/10/14

x

Rà soát nghiên cứu khả thi và lập thiết kế chi tiết cho Cống kiểm soát triều Tân Thuận - TP. HCM

Thái Lan

UBND TP HCM

TT ĐH Chống ngập TP HCM

Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

18/10/14

x

Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình

Đan Mạch

Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội

15/10/14

x

Tăng cường năng lực đại biểu dân cư trong việc giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam

UNICEF

Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TNTN&NĐ

15/10/14

x

Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên

UNICEF

Bộ Tư pháp

15/10/14

x

Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện Chăn nuôi

14/10/14

x

Cấp nước sạch và VSMT nông thôn vùng miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

15/10/14

x

HTKT cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ausaid tài trợ thông qua NHTG

WB

Bộ NN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

15/10/14

x

Nước sạch và vệ sinh cho Trẻ em

UNICEF

Bộ NN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

15/10/14

x

Tăng cường năng lực nuôi trồng thủy sản và thương mại đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển bền vững sản xuất thủy sản ở quy mô nông hộ (SCAD)

Mỹ

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản I

10/10/14

x

x

Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo của Bệnh viện Việt Đức

Đức

Bộ Y tế

BV Việt Đức

10/10/14

x

Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc

Nhật Bản

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nhật Bản

Bộ Công thương

Tổng công ty Phát điện 2

6/10/14

x

x

Nghiên cứu và Giáo dục về quyền con người

Đan Mạch

Viện KH&XH VN

Viện KH&XH VN

31/10/14

x

Hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Hà Giang

UNDP

UBND tỉnh Hà Giang

BQLDA

Nâng cao năng lực sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở phía Bắc Việt Nam và Úc (FIS/2010/100)

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

10/10/14

x

x

Nâng cao tính bền vững trong chế biến và sử dụng thức ăn cho nuôi trồng hải sản tại Việt Nam và Úc

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

13/10/14

x

x

Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Phân Viện NCNT T.sản Bắc Trung Bộ

9/10/14

x

x

Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Cục Năng lượng nguyên tử

8/10/14

x

x

Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân gđ 2

IAEA

Bộ KH&CN

Cục Năng lượng nguyên tử

8/10/14

x

Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải

Pháp

Bộ NN&PTNT

ĐH Thủy lợi

10/10/14

x

Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại VN

IFAD

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

10/10/14

x

x

HTKT triển khai chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới gđ 2010-2020

IFAD

Bộ NN&PTNT

Bộ NN&PTNT

Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền Bắc VN

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

10/10/14

x

x

Thủy lợi Phước Hòa

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL ĐT&XD Thủy lợi 9

9/10/14

x

x

Cạnh tranh nông nghiệp

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

18/10/14

x

Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An - JICA 2

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Quản lý thiên tai (WB5)

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Tưới Phan Rí - Phan Thiết - JICA 1

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam (WB7)

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1)

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai

Pháp

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Quản lý bền vững nước hệ thống hồ chứa trên sông Hồng - Thái Bình thích nghi với biến đổi khí hậu

ltalia

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

TCNL Quản lý rủi ro thiên tai

Quỹ Toàn cầu

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

TCNL Cảnh báo sớm lũ lụt giai đoạn 2

Mỹ

Bộ NN&PTNT

TC Thủy lợi

Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn II

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Kinh tế

10/10/14

x

x

Kế hoạch loại trừ Methy Bromide của Việt Nam

WB

Bộ NN&PTNT

Cục BV thực vật

Hỗ trợ tăng cường năng lực thực hiện giám sát dịch hại thực vật và quản lý thông tin cho các nước Đông Nam Á

FAO

Bộ NN&PTNT

Cục BV thực vật

30/10/14

x

TCNL trường Đại học Thủy Lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Hà Lan

Bộ NN&PTNT

ĐH Thủy lợi

10/10/14

x

Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III

Nhật Bản

NH NN VN

Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế ODA

8/10/14

x

Hiện đại hóa quản lý thuế

WB

Bộ Tài chính

TC Thuế

14/10/14

x

x

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

Pháp

UBND tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh Thái Nguyên

15/10/14

x

Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

Nhật Bản

Bộ Công thương

Cty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

14/11/14

x

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Nhật Bản

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

Cấp nước thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Na Uy

UBND tỉnh Thái Nguyên

CT Nước sạch Thái Nguyên

15/10/14

x

x

Phát triển nông thôn đa mục tiêu, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở NN&PTNT Hòa Bình

15/10/14

x

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

11/10/14

x

x

Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh

Bỉ

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh

OFID

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

11/10/14

x

x

Nâng cấp đô thị VN - Tp Nam Định

WB

UBND tỉnh Nam Định

UBND TP Nam Định

Thăm dò và khai thác nguồn urani và các loại quặng phục vụ chương trình điện hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN

Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

13/10/14

x

Nâng cao năng lực cho xác định đặc trưng và đánh giá vị trí của các cơ sở hạt nhân mới ở VN

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN

Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh tại Việt Nam

Mỹ

Bộ LĐ,TB&XH

Bộ LĐ, TB&XH

TCNL Phòng chuẩn đo liều bức xạ và Phòng An toàn hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN

Cải cách hành chính thuế - GĐ 3

Nhật Bản

Bộ Tài chính

TC Thuế

16/10/14

x

Hợp tác Kỹ thuật thực hiện hải quan điện tử

Nhật Bản

Bộ Tài chính

TC Hải quan

23/10/14

x

Quỹ đầu phát triển địa phương

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

10/10/14

x

x

Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

18/10/14

x

x

Xây dựng trường ĐH Việt Đức

WB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

13/10/14

x

x

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

IFAD

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

10/10/14

x

Xây dựng, triển khai Hải quan điện tử và thực hiện cơ chế Hải quan một cửa phục vụ hiện đại hóa Hải quan tại Việt Nam

Nhật Bản

Bộ Tài chính

TC Hải quan

Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)

Pháp

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ

WB

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

10/10/14

x

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cảnh hội nhập KTQT

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa

7/10/14

x

Trung tâm vũ trụ Việt Nam

Nhật Bản

Viện KH&CN VN

Viện KH&CN VN

15/10/14

x

x

Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

15/10/14

x

Tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc

Nhật Bản

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến số 1)

Nhật Bản

UBND TP HCM

Ban QLĐS ĐT

Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương

Nhật Bản

UBND TP HCM

Ban QLĐS ĐT

Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB6

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐB sông Cửu long

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Phát triển kinh doanh với người nghèo tỉnh Bến Tre

IFAD

UBND tỉnh Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre

13/10/14

x

x

Xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường GTNT đến các xã miền núi ĐBKK tỉnh Bắc Kạn

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

Nâng cấp đô thị TP HCM

WB

UBND TP HCM

UBND TP HCM

15/10/14

x

Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

13/10/14

x

Hệ thống cấp nước thị tứ Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

13/10/14

x

Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

Phát triển Lâm Nghiệp Để Cải Thiện Đời sống Vùng Tây Nguyên

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

CT bảo tồn rừng

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

Phát triển Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

Trồng rừng trên đất cát ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam - giai đoạn 2

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

x

Phát triển ngành Lâm nghiệp

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội Việt Nam trong việc ứng phó với bạo lực giới và một số vấn đề dân số cần quan tâm

UNFPA

Hội Nông dân VN

Hội Nông dân VN

13/10/14

x

Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tỉnh Gia Lai

IFAD

UBND tỉnh Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

Hệ thống Thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II

Pháp

Bộ GTVT

TCT Đường sắt VN

20/10/14

x

Hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt

Đức

Bộ GTVT

TCT Đường sắt VN

20/10/14

x

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến dành cho việc sản xuất nước sinh hoạt trong thời gian lũ lụt

Đan Mạch

Viện KH&CN VN

Viện Hóa học

15/10/14

x

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa

13/10/14

x

x

Hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Pháp

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

16/10/14

x

Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội

Pháp

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

16/10/14

x

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Nhật Bản

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

16/10/14

x

x

Tuyến ĐSĐT thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội

ADB

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

16/10/14

x

Xây dựng hệ thống thoát nước Thành phố Cao Lãnh

Na Uy

UBND tỉnh Đồng Tháp

CTy Cấp nước Đồng Tháp

15/10/14

x

x

Xây dựng Cấp nước Thị Trấn Thường Thới Tiền - Huyện Hồng ngự tỉnh Đồng Tháp

Italia

UBND tỉnh Đồng Tháp

CTy Cấp nước Đồng Tháp

15/10/14

x

Xây dựng hệ thống Cấp nước Thị xã Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp

Pháp

UBND tỉnh Đồng Tháp

CTy Cấp nước Đồng Tháp

15/10/14

x

Xây dựng đại lộ Đông Tây Tp. HCM

JICA

UBND TP HCM

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố

13/10/14

x

x

Phát triển giao thông xanh Tp. HCM

WB

UBND TP HCM

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố

13/10/14

x

Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ, Giai đoạn I

Nhật Bản

UBND TP HCM

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố

13/10/14

x

x

Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2

Nhật Bản

UBND TP HCM

UBND TP HCM

13/10/14

x

x

Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (dự án JICA2)

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

10/10/14

x

x

Tăng cường năng lực Thanh tra Chính phủ đến năm 2014

Đan Mạch

Thanh tra CP

Thanh tra CP

Hỗ trợ triển khai các dự án cải cách hành chính ở Bắc Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Tĩnh

UN

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Hỗ trợ năng lực thực hiện chiến lược thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

UNFPA

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014

Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan

Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ

Hợp phần phát triển thể chế, Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học

ADB

Bộ NN&PTNT

Cục Trồng trọt

13/10/14

x

Chương trình đào tạo nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cấp cộng đồng tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

CFSI

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

Nâng cao năng lực thực hiện hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3

Ausaid

Bộ Y tế

Cục Quản lý môi trường Y tế

Xây dựng Hệ thống cấp nước thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - Công suất 10.000m3/ngày.

AFD

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

31/10/14

x

x

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

8/10/14

x

Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

KOICA

UBND tỉnh Hòa Bình

Cty cổ phần nước sạch Hòa Bình

9/10/14

x

Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Mở rộng mạng lưới cấp nước từ thị xã Ngã Bảy đến xã Tân Phú Thạnh

JICA

UBND tỉnh Hậu Giang

Cty cổ phần cấp thoát nước- Công trình đô thị Hậu Giang

Nhà máy nước sông Hậu, huyện Châu Thành

Hà Lan

UBND tỉnh Hậu Giang

Cty cổ phần cấp thoát nước- Công trình đô thị Hậu Giang

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Vị Thành

Đan Mạch

UBND tỉnh Hậu Giang

Cty cổ phần cấp thoát nước- Công trình đô thị Hậu Giang

Nạo vét luồng Soài Rạp GĐ 2

Bỉ

UBND TP HCM

Sở GTVT Tp HCM

1/10/14

x

Dự án giảm thất thoát nước, tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước SG giai đoạn 2011 - 2015

ADB

UBND TP HCM

TCT cấp nước SG

28/10/14

x

Nâng cao tính bền vững của hệ thống canh tác tôm-lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

ACIAR

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 2

Dự án hỗ trợ kỹ thuật "hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực quản lý, giám sát cho lĩnh vực tài chính vĩ mô"

AFD

NH NN VN

NH NN VN

Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam, giai đoạn 1

WB

Bộ TN&MT

Cục Khí tượng thủy văn

Hỗ trợ khắc phục hậu quả chất diệt cỏ /dyoxin lại VN

Séc

Bộ TN&MT

VP ban chỉ đạo 33

Thí điểm cho vay đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp, thuộc dự án "Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy"

WB

Bộ TN&MT

Quỹ bảo vệ môi trường VN

16/10/14

x

Dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại VN

UNDP

Bộ TN & MT

VP ban chỉ đạo 33

Nâng cao năng lực nghề nuôi cá biển Việt Nam

Norad

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản 1

10/10/14

x

x

Dự án hợp tác kỹ thuật về cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp

JICA

Bộ Tư pháp

Tòa án nhân dân tối cao

18/10/14

x

Chương trình đối tác tư pháp- TANDTC

EC

Bộ Tư pháp

Tòa án nhân dân tối cao

18/10/14

x

Chương trình đối tác tư pháp

EC

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

24/11/14

x

Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền VN

UNDP

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Công trình đường Yên Bái -Khe Sang, đoạn Yên Bái, Trái Hút, tỉnh Yên Bái

NDF

UBND tỉnh Yên Bái

Sở GTVT Yên Bái

15/10/14

x

Dự án nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế

UNDP

Bộ Ngoại giao

Vụ Tổng hợp Kinh tế

24/11/14

x

Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

24/10/14

x

Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - GĐ 2

WB

Bộ KH&ĐT

Ban điều phối dự án trung ương

Tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát khí hậu toàn cầu

Thụy sỹ

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

22/10/14

x

Hỗ trợ kỹ thuật phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam

lDH&Oxfa m Novib

Bộ NN&PTNT

Cục Trồng trọt

Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội

NCF

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

27/10/14

x

Tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra.

Nhật Bản

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

24/10/14

x

Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm thuộc dự án "Quản lý thiên tai"

WB

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

24/10/14

x

Đầu tư trang thiết bị y tế và các hệ thống hỗ trợ sự sống cho 04 bệnh viện quân đội sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của Chính phủ Áo (Dự án ODA15 - Giai đoạn 4

RZB-Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Quân y

24/10/14

x

Đầu tư trang thiết bị y tế cho 15 bệnh viện quân đội bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của chính phủ Áo (GĐ3); Đầu tư trang thiết bị y tế chuyên sâu cho bệnh viện 108, 103 và 175

RZB-Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Quân y

22/10/14

x

x

Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các khu đô thị Việt Nam, giai đoạn

Đức

Bộ TN & MT

Trung tâm quy hoạch và điều tra TN nước Quốc gia

Ứng dụng mô hình hệ thống Trái Đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở VN

Na Uy

Bộ TN & MT

Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường

Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công-tư ở Việt Nam

AECID

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

10/10/14

x

x

Dụ án pt hệ thống mới Bắc sông Chu-Nam sông Mã

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi

Tưới Phan Rí - Phan Thiết

JICA

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi

Quản lý thiên tai

WB

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi

Truyền tải điện miền Bắc mở rộng

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

Đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - trạm 220kV Thái Bình và mở rộng ngăn lộ

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

Chương trình đầu tư lưới truyền tải điện

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

Đầu mối thủy điện Trung Sơn

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

Truyền tải và phân phối giai đoạn 2 -Tài trợ bổ sung

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

Tài trợ đa phân kỳ- CT đầu tư và truyền tải điện

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

Truyền tải và phân phối điện 2

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

26/11/14

x

ĐZ 110kV và TBA 110kV Khoái Châu + TBA 110kV Yên Mỹ (Phố Nối cũ) và nhánh rẽ + TBA 110kV Hoàng Mai và nhánh rẽ + TBA + ĐZ 110kV KCN Châu Sơn

JICA

Bộ Công Thương

Tổng Cty điện lực miền Bắc

26/11/14

x

Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Trung

26/11/14

x

Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam

26/11/14

x

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng khu vực nông thôn

Đức

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam

26/11/14

x

Lưới điện phân phối nông thôn

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam

26/11/14

x

Lưới điện phân phối nông thôn

WB

Bộ Công thương

Cty điện lực Hải Phòng

26/11/14

x

PT năng lượng tái tạo và Mở rộng, cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa- Cấu phần l

ADB

Bộ Công Thương

Tập đoàn điện lực VN

Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng

JICA

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN

Truyền tải và phân phối 2

WB

Bộ Công thương

Tổng cty điện lực TP HCM

26/11/14

x

Dự án giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Hệ thống thoát nước và vệ sinh thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên

13/10/14

x

Phát triển giao thông đô thị Hà Nội

WB, GEF

UBND TP Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội

24/10/14

x

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3

ADB

UBND TP Hà Nội

BQL ĐSĐT Hà Nội

22/10/14

x

Phần vốn bổ sung dự án GTNT3

WB

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở GTVT Phú Thọ

Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - Giai đoạn II

Italia

Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia

27/10/14

x

Cải thiện môi trường TP Hải Phòng

JICA

UBND TP Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng

16/10/14

x

Hệ thống xử lý thải khu liên hợp công nghiệp- đô thị- dịch vụ Thụy Vân giai đoạn I

Na Uy

UBND tỉnh Phú Thọ

Cty pt hạ tầng khu công nghiệp- BQL các khu công nghiệp Phú Thọ

17/10/14

x

Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

LIFSAP

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP

13/10/14

x

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai VN

HH PT Quốc Tế

UBND tỉnh Bến Tre

Sở TN & MT Bến Tre

Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

ADB

Bộ VH,TT & DL

UBND tỉnh Bắc Kạn

Phát triển mạng phân phối và truyền tải điện

JICA

Bộ Công thương

Tổng cty điện lực TP.HCM

26/11/14

x

Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Cháy, thuộc lưu vực sông Mã

WB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Thanh Hóa

Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên- Lào Cai

ADB

&AFD

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

20/10/14

x

Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, giai đoạn 1

JICA

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến HN-HCM

JBIC

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

20/10/14

x

Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt 3 tuyến HN-Lào Cai, HN- Đồng Đăng, HN-Thái Nguyên

Trung Quốc

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

20/10/14

x

Hiện đại hóa thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh-SG, tuyến Thống Nhất

Trung Quốc

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

20/10/14

x

Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn 2A

JICA

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

20/10/14

x

Đoàn tàu tốc hành giai đoạn 1

Kwf

Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN

Dự án đầu tư lưới điện truyền tải 2

AFD

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia

Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

WB

Bộ LĐ,TB&XH

Bộ LĐ,TB&XH

15/10/14

x

x

Dự án "Tăng cường kỹ năng nghề"

ADB

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề

13/10/14

x

x

Thành lập 5 trường cao đẳng nghề VN-Hàn Quốc

Hàn Quốc

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề

13/10/14

x

x

Chương trình đào tạo nghề 2008

Kfw

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề

13/10/14

x

x

Hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn II chương trình đào tạo nghề 2008

GIZ

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề

13/10/14

x

x

Tư vấn hệ thống dạy nghề giai đoạn II

Kfw

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề

13/10/14

x

x

Dự án ATVSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam

Nhật Bản

Bộ LĐ,TB&XH

Cục An toàn lao động

15/10/14

x

x

Đầu tư pt các trường dạy nghề chất lượng cao

AFD

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề

13/10/14

x

Nghiên cứu cơ chế gây ngộ độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm

JICA

Bộ Y tế

Viện Dinh dưỡng

14/10/14

x

Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng

ADB

Bộ Y tế

Cục An toàn thực phẩm

8/10/14

x

Vì sự sống còn và phát triển trẻ em

UNICEF

Bộ Y tế

Vụ Kế hoạch- Tài chính

16/10/14

x

Dự án quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao Việt Nam

Quỹ toàn cầu phòng chống lao

Bộ Y tế

BV phổi trung ương

14/10/14

x

Nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu

UN Women

Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Trung ương Hội LHPN Việt Nam

13/10/14

x

Đánh giá hiệu quả cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đối với chương trình cấp nước sạch khu vực nông thôn

DFAT

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

10/10/14

x

x

Tăng cường năng lực Vụ chế độ kiểm toán và kiểm toán

WB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

21/10/14

x

Chương trình cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (PSARD HB) giai đoạn 2011-2015

Thụy Sĩ

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở NN&PTNT Hòa Bình

10/10/14

x

Đường 433 (huyện Đà Bắc)- Phú Yên

JICA

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở GTVT Hòa Bình

13/10/14

x

Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phú Ninh

Ấn Độ

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở NN và PTNT Phú Thọ

Dự án tài chính nông thôn III

WB

NH NN VN

Ngân hàng TMCP đầu tư và PT VN

Phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc người cao tuổi.

UNFPA

UBND tỉnh Bến Tre

Sở Y tế tỉnh Bến Tre

20/10/14

x

PT cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long- Hợp phần C- Bến Tre

Ausaid

UBND tỉnh Bến Tre

Sở GTVT Bến Tre

Đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

KOICA

UBND tỉnh Sơn La

Cty CP ĐT và xây dựng Mộc Châu

7/10/14

x

Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

WB

UBND tỉnh Bình Phước

Cty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước

Bệnh viện đa khoa và trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn

Ả Rập Xê Út

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND tỉnh Bắc Kạn

20/10/14

x

Xây dựng trường ĐH khoa học và công nghệ Hà Nội

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

21/10/14

x

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

EU

Bộ VH,TT & DL

Tổng cục Du lịch

Nâng cao năng lực phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

ADB

Bộ Y tế

Cục phòng chống HIV/AIDS

3/10/14

x

Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của Chương trình Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét

Quỹ Toàn Cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét

Bộ Y tế

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

14/10/14

x

Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh - GĐ II

Đức

Bộ Y tế

Cục Quản lý khám chữa bệnh

13/10/14

x

Dự án Sáng kiến khu vực Ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin

Quỹ toàn cầu phòng chống lao

Bộ Y tế

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

16/10/14

x

Hỗ trợ hệ thống y tế

Quỹ Toàn Cầu

Bộ Y tế

Ban QLDA Hỗ trợ hệ thống y tế

15/10/14

x

Nghiên cứu cơ chế gây độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng sinh lưu hành trong thực phẩm

JICA

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Nâng cao năng lực xây dựng các chính sách phát triển con người Việt Nam

UNDP

Viện hàn lâm KH XH Việt Nam

Ban Hợp tác Quốc tế

27/10/14

x

Nhà máy phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tại Hải Dương

Tây Ban Nha

UBND tỉnh Hải Dương

Cty tư vấn đầu tư và xây dựng Hải Dương

Tăng cường năng lực Hệ thống kiểm soát An toàn thực phẩm nông sản và thủy sản

JICA

Bộ NN&PTNT

Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

8/10/14

x

Đầu tư cấp nước đô thị đồng bằng sông Cửu Long

AFD

NH PTVN

NH PTVN

23/10/14

x

x

Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

14/10/14

x

x

Tăng cường năng lực cho các nhà lập pháp và hoạch định chính sách trong vận động, thẩm tra và giám sát chính sách, pháp luật liên quan đến dân số, sức khỏe

UNFPA, UNWOMEN

Văn phòng Quốc hội

Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

15/10/14

x

Tăng cường năng lực giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam

UNDP

Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

15/10/14

x

Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam

UNDP

Văn phòng Quốc hội

Viện Nghiên cứu lập pháp

15/10/14

x

Sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo

JICA

NH PTVN

NH PTVN

23/10/14

x

x

Quản lý PCB-EVN tại Việt Nam

GEF

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN

26/11/14

x

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

JICA

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN

Cải tạo nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung huyện Yên Lập

JICA

UBND Huyện Yên Lập

Ban QLDA JICA huyện Yên Lập

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên

Hàn Quốc

UBND tỉnh An Giang

Cty CP Điện Nước An Giang

16/10/14

x

Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông

ADB& UEIF

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

4/11/14

x

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học.

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

17/10/14

x

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Nước sạch nông thôn Bà Rịa - Vũng Tàu

EVD

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở NN&PTNT

22/10/14

x

Phòng chống bạo lực gia đình, kiểm soát cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Hải Dương

UNFPA

UBND tỉnh Hải Dương

Ban QLDA VNM8P08

14/10/14

x

Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình

UNFPA

Bộ VH, TT & DL

Vụ Gia đình

Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II

Na Uy, FAO, UNEP

Bộ NN&PTNT

Tổng cục Lâm nghiệp

Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng

ADB

UBND tỉnh Lạng Sơn

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng

Cải thiện Môi trường Đầu tư Vĩnh Phúc

JICA

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

13/10/14

x

Dự án phân phối hiệu quả

WB

Bộ Công thương

Tổng cty điện lực TP.HCM

26/11/14

x

Xd TBA và nhánh rẽ ĐZ Linh Đàm Cầu Diễn và Quang Minh, Cải tạo, nâng cấp ĐZ 110kV Đông Anh - Chèm, đoạn từ TBA 110kV Đông Anh đến TBA

JICA

Bộ Công Thương

Tổng Cty điện lực Hà Nội

26/11/14

x

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia mới

WB

Bộ Công Thương

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

26/11/14

x

Thủy điện Sông Bung 4

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty phát điện 2

26/11/14

x

Thủy điện Trung Sơn

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty phát điện 2

26/11/14

x

Dự án phân phối hiệu quả

WB

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

26/11/14

x

Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện

Đức

Bộ Công thương

Tổng cty Điện lực miền Trung

26/11/14

x

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn miền Trung

Đức

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

26/11/14

x

Dự án miniscada thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam; Dự án miniscada thành phố Pleiku, Gia Lai

Phần Lan

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

26/11/14

x

Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu vùng xa

ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung

26/11/14

x

Dự án phân phối hiệu quả

JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực TP HCM

26/11/14

x

Đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

JICA

Bộ Công Thương

Tập đoàn điện lực VN

26/11/14

x

Dự án phân phối hiệu quả

JICA

Bộ Công Thương

Tổng Cty điện lực Hà Nội

Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - Hợp phần C - đường tỉnh Giồng Riềng

WB

UBND tỉnh Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm

Australia

UBND tỉnh Sóc Trăng

Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng

10/10/14

x

x

Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

Bậnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

KOICA

UBND tỉnh Yên Bái

Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

Đường giao thông liên xã Buôn Hồ-Ea Blang-Ea Siên huyện Krông Buk (nay là thị xã Buôn Hồ) đi xã Ea Phê huyện Krông Pắc

JICA

UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

Dự án phát triển khí sinh học

Hà Lan

UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở NN&PTNT Đắk Lắk

6/10/14

x

Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và nâng cao năng lực cán bộ tại Đài PT và TH Đắk Lắk

DANIDA

UBND tỉnh Đắk Lắk

Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

30/9/14

x

x

Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Hợp phần thoát nước).

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

Ủy ban nhân dân thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ

Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Áo

UBND tỉnh Quảng Ninh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

JICA

Bộ KH&CN

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

2/10/14

x

x

Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học

ADB

UBND tỉnh Bình Thuận

Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận

22/9/14

x

Dự án lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận

Italia

UBND tỉnh Bình Thuận

Sở NN & PTNT tỉnh Bình Thuận

23/10/14

x

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Giai đoạn 2

Phần Lan

Bộ KH&CN

Vụ Hợp tác Quốc tế

9/10/14

x

Cải tạo, nâng cấp đường Đông Hà - Cán Tỷ đến Lao và Chải, huyện Yên Minh

Quỹ Ả Rập Xê út

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Quản Bạ

6/10/14

x

Phát huy quyền giám sát của đồng bào dân tộc thiểu số một số xã đặc biệt khó khăn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông qua vai trò trưởng thôn bản, người có uy tín trong việc thực thi Luật Khiếu nại

PARAFF

UBND tỉnh Hà Giang

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang

7/10/14

x

Đảm bảo cung cấp các loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ có giá trị thương mại tại miền Trung Việt Nam bằng cách tối ưu hóa sản xuất ấu trùng

Bỉ

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản III

Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước

WB

UBND tỉnh Bình Phước

Cty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước

Chương trình "Cải cách kinh tế vĩ mô, Việt Nam", Hợp phần II "Nền Tài chính công"

Đức

Bộ Tài chính

Vụ Ngân sách

13/10/14

x

HTKT lần 2 cho Chương trình "Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty"

ADB

Bộ Tài chính

Cục tài chính doanh nghiệp

15/10/14

x

x

Dự án thành phần “Tái cơ cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo”

Australia

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

10/10/14

x

x

Đánh giá khả năng ứng phó biến đổi khí hậu của nông dân - các lựa chọn chính sách

Australia

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

10/10/14

x

x

Cải thiện chính sách khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến nông cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long

Australia

Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn

10/10/14

x

x

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Đan Mạch

UBND tỉnh Cao Bằng

UBND tp. Cao Bằng

13/10/14

x

HTTN và XLNT thành phố Biên Hòa giai đoạn l

UBND tỉnh Đồng Nai

Sở Xây dựng Đồng Nai

Dự án Tăng cường ổn định tài chính (xác định phạm vi)

ADB

NH NN VN

Vụ Ổn định Tiền tệ và Tài chính

14/10/14

x

Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng

WB

NH NN VN

NH NN VN

13/10/14

x

Tăng cường Quản lý Thủy lợi và Cải tạo các Hệ thống Thủy nông - ADB5

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi

13/10/14

x

Dự án HTKT Hỗ trợ triển khai Chương trình Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Cục tài chính doanh nghiệp

Hỗ trợ kỹ thuật nhanh nhằm tăng cường sự ứng phó khẩn cấp đối với Cúm gia cầm độc lực cao (HPAI)

Bộ NN&PTNT

Cục chăn nuôi

Nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh

WB

UBND tỉnh Trà Vinh

UBND tp. Trà Vinh

x

Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng thực hiện Chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia và Điều phối thực hiện Dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

WB

Bộ Xây dựng

Cục Phát triển đô thị

Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam

WB

Bộ GTVT

Ban quản lý dự án 3

15/10/14

x

Dự án đầu tư xây dựng 41 cầu (ban đầu là 45 cầu) GTNT các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (xây dựng 4 cầu còn lại)

Nhật Bản

Bộ GTVT

Ban quản lý dự án 3

15/10/14

x

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc

Na Uy

UBND tỉnh An Giang

Cty CP Điện Nước An Giang

17/10/14

x

PHỤ LỤC IIB

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC TIỂU DỰÁN ODA
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 2 - Thông tư01/2014/TT-BKHĐT )

Tên chương trình, dự án

Nhà tài tr

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Thư điện tử

Văn bản

Tiểu dự án

75

37

Quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng ĐBSCL - TDA Ngăn mặn bờ tả sông Saintard tỉnh Sóc Trăng

WB

UBND tỉnh Sóc Trăng

Sở NN&PTNT Sóc Trăng

10/10/14

x

x

TDA Xây dựng 48 cầu giao thông nông thôn trên kênh cấp 2 vùng Quản lộ - Phụng Hiệp tỉnh Sóc Trăng

WB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Sóc Trăng

Cấp nước khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước công suất 30.000m3/ngày đêm thuộc dự án cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam

WB

UBND tỉnh Bình Dương

CT Cấp thoát nước Bình Dương

15/10/14

x

Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên - tỉnh Quảng Ngãi

Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

6/10/14

x

Hợp phần Cung cấp nước và vệ sinh nông thôn - Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ PTNT vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6)

WB

Bộ NN&PTNT

TT Nước sạch & VSMT Sóc Trăng

Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên - TDA Đắk Lắk

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp

1/10/14

x

Đường giao thông liên xã Buôn Hồ - Ea Blang - Ea Siên, tỉnh Đắk Lắk

Nhật Bản

UBND tỉnh Đắk Lắk

UBND TX Buôn Hồ

Tăng cường kỹ năng nghề - TDA Sóc Trăng

ADB

UBND tỉnh Sóc Trăng

Trường CĐ Nghề Sóc Trăng

Cạnh tranh nông nghiệp - TDA Đắk Lắk

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Đắk Lắk

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - TDA Đắk Lắk

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp

1/10/14

x

Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao - TDA Hợp phần 4

Pháp

Bộ NN&PTNT

Trường CĐ Nghề CĐ VX

Phát triển nước ngầm cung cấp nước sạch nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên - TDA Đắk Lắk

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Đắk Lắk

Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - TDA Quảng Trị

ADB

Bộ Y tế

Sở Y tế Quảng Trị

Đường liên xã Vĩnh Hòa, thị trấn Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị

Nhật Bản

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND huyện Vĩnh Linh

2/10/14

x

Đường nối cầu Đại Lộc với Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Trị

Nhật Bản

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở GTVT Quảng Trị

Quản lý thiên tai (WB5) - TDA Quảng Trị

WB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Quảng Trị

1/10/14

x

Nâng cấp đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long - TDA Trà Vinh

WB

Bộ GTVT

Sở GTVT Trà Vinh

TDA Nhà học thực hành Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở GD&ĐT Quảng Trị

Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) - TDA Quảng Trị

WB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Quảng Trị

Hỗ trợ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ - TDA Bình Thuận

ADB

Bộ Y tế

Sở Y tế Bình Thuận

TDA Phát triển cấp nước Đông Hà và vùng phụ cận, tỉnh Quảng Trị

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND Tp Đông Hà

3/10/14

x

x

Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền Trung - TDA Quảng Trị

ADB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Quảng Trị

Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học - TDA Bình Thuận

ADB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Bình Thuận

Phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung - TDA Bình Thuận

ADB

Bộ Xây dựng

CT Cấp thoát nước B.Thuận

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - TDA Quảng Ngãi

WB

Bộ TN&MT

Sở TNMT Quảng Ngãi

Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông gđ 2 - TDA Hà Tĩnh

ADB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở Y tế Hà Tĩnh

TDA Phát triển lưới điện cụm xã Đào Ngạn - Xuân Hòa - Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Nhật Bản

UBND tỉnh Cao Bằng

Sở Công thương Cao Bằng

15/10/14

x

TDA Công trình cấp nước tập trung tại xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

WB

UBND tỉnh Quảng Ninh

Sở NN&PTNT Quảng Ninh

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA trạm bơm tiêu Triệu Đề, tỉnh Vĩnh Phúc

ADB

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc

10/10/14

x

x

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA cầu Yên Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

ADB

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc

10/10/14

x

x

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA tuyến đường Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Xuân Hòa, Vân Trục, Liên Hòa, Liễn Sơn, huyện Lập Thạch

ADB

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc

10/10/14

x

Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - TDA Bình Thuận

Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Bình Thuận

Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao - TDA Hợp phần 3

Pháp

Bộ NN&PTNT

Tnrờng CĐ Nghề Cơ khí Nông nghiệp

2/10/14

x

x

Đường nối Quốc lộ 70 - Trung lâm xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nhật Bản

UBND tỉnh Yên Bái

UBND huyện Yên Bình

8/10/14

x

Đường Hoàng Thi huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nhật Bản

UBND tỉnh Yên Bái

UBND huyện Yên Bình

8/10/14

x

TDA Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TX Thái Hòa, Nghệ An

WB

UBND tỉnh Nghệ An

UBND TX Thái Hòa

Cải tạo, nâng cấp đường Trạm Tấu - Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Nhật Bản

UBND tỉnh Yên Bái

UBND huyện Trạm Tấu

13/10/14

x

Cải tạo, nâng cấp đường Quy Mông - Kiên Thành - Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nhật Bản

UBND tỉnh Yên Bái

UBND huyện Trấn Yên

Phát triển toàn diện KTXH tại các đô thị Việt Trì, Hưng Yên, Đồng Đăng - TDA Hưng Yên

ADB

UBND tỉnh Hưng Yên

UBND Tp Hưng Yên

19/9/14

x

Nâng cấp rải nhựa đường Trung Thành, huyện Vị Xuyên đi cầu Tân Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Nhật Bản

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Vị Xuyên

Nâng cấp thủy lợi Bản Tàn, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Nhật Bản

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Vị Xuyên

Dự án thành phần: Nâng cấp hệ thống kênh trạm bơm Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7)

WB

UBND tỉnh Thanh Hóa

Sở NN&PTNT

15/10/14

x

Tu bổ, nâng cấp và xử lý các điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Chày (đoạn K0- K42) thuộc lưu vực sông Mã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, thuộc Dự án Quản lý thiên tai

WB

UBND tỉnh Thanh Hóa

Sở NN&PTNT

15/10/14

x

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung

ADB

UBND tỉnh Thanh Hóa

Sở NN&PTNT

16/10/14

x

TDA Phục hồi, quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Thanh Hóa

Nhật Bản

UBND tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

7/10/14

x

Công trình hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái - Hợp phần thoát nước

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA Hà Giang

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

Sở NN&PTNT Hà Giang

Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA An Giang

WB

Bộ GTVT

Sở GTVT An Giang

Đường GTNT Nông Hạ - Yên Hân, tỉnh Bắc Kạn

Nhật Bản

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

20/10/14

x

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA Phú Thọ

ADB

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở NN&PTNT Phú Thọ

Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS - TDA Bộ LĐ,TB & XH

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

Bộ LĐ,TB&XH

Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tỉnh Bến Tre

IFAD

UBND tỉnh Bến Tre

Ban ĐPDA Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tỉnh Bến Tre

13/10/14

x

x

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam - TDA Bến Tre

WB

UBND tỉnh Bến Tre

Sở TNMT Bến Tre

Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long - TDA Bến Tre

WB

UBND tỉnh Bến Tre

Sở GTVT Bến Tre

HTKT chuẩn bị DA Phát triển Đô thị Loại vừa - TDA Vinh, Nghệ An

WB

UBND tỉnh Nghệ An

UBND Tp Vinh

14/10/14

x

Phát triển Đô thị Loại vừa - TDA Vinh, Nghệ An

WB

UBND tỉnh Nghệ An

UBND Tp Vinh

13/10/14

x

Công trình hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái - Hợp phần thoát nước

Phần Lan

UBND tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

Tuyến đường từ 254B (Đại Sảo) - Khuổi Xỏm - Pác Cộp xã Phong Huân, tỉnh Bắc Kạn

Nhật Bản

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND huyện Chợ Đồn

15/10/14

x

Đường Bằng Lũng - Đại Sảo

Nhật Bản

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

13/10/14

x

x

Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 255 Bắc Kạn, Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

ADB

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

13/10/14

x

x

Nhựa hóa Vân Tùng - Thuần Mang

Nhật Bản

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

13/10/14

x

x

Vệ sinh Môi trường các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang

WB

UBND tỉnh Khánh Hòa

UBND TP Nha Trang

14/10/14

x

x

Phát triển cơ sở hạ tầng Giao thông đường bộ Đồng bằng sông Cửu Long - Hợp phần C - Vĩnh Long - ĐT909

WB

UBND tỉnh Vĩnh Long

Sở GTVT An Giang

Cải cách kinh tế vĩ mô, Việt Nam - Hợp phần II Nền Tài chính công

Đức

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng

ADB

UBND tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - TDA Lạng Sơn

ADB

UBND tỉnh Lạng Sơn

Sở NN&PTNT Lạng Sơn

13/10/14

x

x

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía bắc tỉnh Yên Bái

ADB

UBND tỉnh Yên Bái

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

6/10/14

x

Dự án nâng cấp đô thị Nam Định

WB

UBND tỉnh Nam Định

Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định

15/10/14

x

x

Đường từ Quốc lộ 70 đi thôn 14, thôn 15 xã Đông Quan

WB

UBND tỉnh Yên Bái

UBND huyện Lục Yên

16/10/14

x

Thủy lợi Từ Hiếu xã Mường Lai

WB

UBND tỉnh Yên Bái

UBND huyện Lục Yên

16/10/14

x

Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 tỉnh Yên Bái

WB

UBND tỉnh Yên Bái

Ban Quản lý dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 tỉnh Yên Bái

HTKT Phát triển các đô thị loại II - lần thứ II Tp. Hà Giang

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

UBND Tp. Hà Giang

9/10/14

x

Dự án Thủy lợi Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

JICA

UBND tỉnh Cao Bằng

UBND huyện Trà Lĩnh

Hỗ trợ kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh tại Việt Nam

Bộ KH & ĐT

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và PT chương trình khí sinh học tỉnh Phú Thọ

ADB

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở NN & PTNT Phú Thọ

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh 2003-2010

KFW

UBND tỉnh Bắc Ninh

Cty TNHH một thành viên cấp thoát nước BN

Hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp tỉnh Phú Thọ

ADB

Sở NN & PTNT Phú Thọ

Sở NN&PTNT Phú Thọ

Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài - Bình Phước

WB

UBND tỉnh Bình Phước

CT TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước

Nâng cấp đô thị TP Hồ Chí Minh

WB, Nhật Bản

UBND TP Hồ Chí Minh

BQL đầu tư xây lắp công trình nâng cấp đô thị

18/10/14

x

Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh - GĐ 2

WB

UBND TP Hồ Chí Minh

BQL Đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP

27/10/14

x

Chính sách dân tộc

UNICEF

Ủy ban Dân tộc

Vụ Chính sách dân tộc

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long

WB

UBND tỉnh Cà Mau

Sở GTVT Cà Mau

Dự án thành phần 5 - Trường Cao đẳng nghề An Giang thuộc Dự án Chương trình đào tạo nghề 2008

Đức

UBND tỉnh An Giang

Trường Cao đẳng nghề An Giang

21/10/14

x

Dự án hỗ trợ tam nông Ninh Thuận

IFAD

UBND tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long-Hợp phần C

WB

UBND tỉnh An Giang

Sở GTVT An Giang

10/10/14

x

x

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - Hợp phần C - đường Linh Huỳnh - Thổ Sơn - Gàn Dừa

WB

UBND tỉnh Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

13/10/14

x

x

Phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - Hợp phần C - đường tỉnh Giồng Riềng

WB

UBND tỉnh Kiên Giang

Sở GTVT Kiên Giang

13/10/14

x

PT cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc- tỉnh Phú Thọ

ADB

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở NN và PTNT Phú Thọ

Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc

ADB

UBND tỉnh Bắc Giang

Sở NN&PTNT Bắc Giang

14/10/14

x

Dự án quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

IFAD, GEF

UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban QLDA 3PAD tỉnh Bắc Kạn

15/10/14

x

Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Bắc Kạn

WB

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

16/10/14

x

Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TDA Bắc Kạn

WB

UBND tỉnh Bắc Kạn

UBND thị xã Bắc Kạn

8/10/14

x

Xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường GTNT đến các xã miền núi ĐBKK tỉnh Bắc Kạn

Kuwait

UBND tỉnh Bắc Kạn

Sở GTVT Bắc Kạn

13/10/14

x

x

Xây dựng 48 cầu giao thông nông thôn trên kênh cấp 2 vùng Quản lộ - Phụng Hiệp tỉnh Sóc Trăng

WB

UBND tỉnh Sóc Trăng

Sở NN&PTNT Sóc Trăng

10/10/14

x

x

Hợp phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn - dự án Quản lý thủy lợi phục vụ PTNT vùng ĐBSCL - WB6

WB

UBND tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

1/10/14

x

Cạnh tranh Nông nghiệp Đắk Lắk

WB

Bộ NN&PTNT

UBND tỉnh Đắk Lắk

Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cung cấp điện xã Cốc Ly huyện Bắc Hà

JICA

UBND tỉnh Lào Cai

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai

9/10/14

x

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 153 (đoạn Bắc Hà - Lùng Phình)

JICA

UBND tỉnh Lào Cai

Sở GTVT Lào Cai

9/10/14

x

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 158 (đoạn Y Tý - A Mú Sung

JICA

UBND tỉnh Lào Cai

Sở GTVT Lào Cai

9/10/14

x

Đường liên xã Dần Thàng - Nậm Chày, huyện Văn Bàn

JICA

UBND tỉnh Lào Cai

Sở GTVT Lào Cai

9/10/14

x

Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Phố Lu, huyện Bảo Thắng

JICA

UBND tỉnh Lào Cai

Sở GTVT Lào Cai

9/10/14

x

Năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng tỉnh Lào Cai

WB

UBND tỉnh Lào Cai

Ban QLDA năng lượng nông thôn II tỉnh Lào Cai

Năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng GĐ2 tỉnh Lào Cai

WB

UBND tỉnh Lào Cai

Ban QLDA năng lượng nông thôn II tỉnh Lào Cai

Năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Lào Cai

WB

UBND tỉnh Lào Cai

Ban QLDA năng lượng nông thôn II tỉnh Lào Cai

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

ADB

UBND tỉnh Đắk Lắk

Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp

Kiên cố hóa hệ thống kênh mương, thủy lợi Krông Kmar, huyện Krông Bông

ADB

UBND tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA huyện Krông Bông

Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột

ADB

UBND tỉnh Đắk Lắk

Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

30/9/14

x

Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ

JICA

UBND tỉnh Bình Thuận

Sở NN&PTNT

25/9/14

x

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung

ADB

UBND tỉnh Nghệ An

Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An

22/10/14

x

x

Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - Quảng Trị

DFID, Bỉ

Bộ GD&ĐT

Sở GD&ĐT Quảng Trị

Cải tạo, nâng cấp đường Mã số xã Lũng Táo - Gì Thàng xã Ma Lé, huyện Đồng Văn

JICA

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Đồng Văn

Cải tạo, nâng cấp đường từ trạm Y tế xã đi thôn Tả Sán xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn

JICA

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Đồng Văn

Cấp nước và Vệ Sinh Môi Trường thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Phần Lan

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Quản Bạ

Cấp Nước và Vệ Sinh Môi Trường thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Phần Lan

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Yên Minh

8/10/14

x

Thoát Nước và Xử Lý Nước Thải Thành Phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Đan Mạch

UBND tỉnh Hà Giang

UBND tp Hà Giang

Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh Quảng Trị

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở NN&PTNT Quảng Trị

3/10/14

x

Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở các thành phố khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở KH và ĐT Quảng Trị

22/10/14

x

HTKT cải thiện hoạt động ngành nước, tỉnh Quảng Trị

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

CT Cấp nước Quảng Trị

3/10/14

x

x

Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Quảng Trị

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở KHĐT Quảng Trị

17/10/14

x

Đường tỉnh 915 và đường Trà Nóc - WB5

WB

UBND tỉnh Trà Vinh

Sở GTVT Trà Vinh

x

Đường liên xã Phong Thạnh, Châu Điền, Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

JICA

UBND tỉnh Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án JICA

15/10/14

x

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL tại tỉnh Trà Vinh

IFAD

UBND tỉnh Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh

x

Dự án hệ thống thủy lợi nội đồng khu C Láng Thẻ (Tây Quốc lộ 53)

JICA

UBND tỉnh Trà Vinh

Ban Quản lý Dự án JICA

15/10/14

x

Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới Quảng Trị

WB

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở NN&PTNT Quảng Trị

3/10/14

x

Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

ADB

UBND tỉnh Quảng Trị

Sở Y tế Quảng Trị

10/10/14

x

Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Quảng Trị (giai đoạn 1)

Nauy

UBND tỉnh Quảng Trị

UBND thị xã Quảng Trị

Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) - TDA Hà Tĩnh

WB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

11/10/14

x

Dự án quản lý rủi ro thiên tai - Hợp phần 3

WB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc - Hà Giang

WB

Bộ Y tế

Sở Y tế Hà Giang

Tăng cường năng lực ngành thanh tra - tỉnh Hà Tĩnh

Thụy Điển

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Đường Vĩnh Phong, Vĩnh Quang (huyện Bảo Lâm) - Hông Trị, Hưng Đạo (huyện Bảo Lạc)

UBND tỉnh Cao Bằng

UBND huyện Bảo Lâm

16/10/14

x

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc

ADB

UBND tỉnh Cao Bằng

Sở NN&PTNT Cao Bằng

9/10/14

x

Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình đô thị miền núi phía Bắc

WB

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở KHĐT tỉnh Hòa Bình

15/10/14

x

x

Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh

Bỉ

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Hà Tĩnh

IFAD

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

13/10/14

x

Dự án tăng cường chức năng hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam - Hòa Bình

JICA

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Hòa Bình

9/10/14

x

Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) - TDA Thanh Hóa

WB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Thanh Hóa

Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - Huyện Văn Yên - Yên Bái

DFID, Bỉ

Bộ GD&ĐT

Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học - Huyện Trấn Yên - Yên Bái

DFID, Bỉ

Bộ GD&ĐT

Tiểu Dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương trình đô thị miền núi phía Bắc

WB

UBND tỉnh Cao Bằng

UBND tp. Cao Bằng

13/10/14

x

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Nghệ An

WB

UBND tỉnh Nghệ An

Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An

Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP - Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững (2011-2020) và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo

UNDP. Irish Aid

UBND tỉnh Hà Giang

Ban Quản lý dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Hà Giang

8/10/14

x

Cải tạo, nâng cấp đường Đông Hà - Cán Tỷ đến Lao và Chải, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Quỹ Ả Rập

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Quản Bạ

3/10/14

x

Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông II

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

9/10/14

x

Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

9/10/14

x

Dự án Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

9/10/14

x

Dự án phát triển giáo dục Trung học cơ sở II

ADB

UBND tỉnh Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

9/10/14

x

Thủy lợi Khuổi Lâm - Khuổi Lác xã Trung Thành

Nhật Bản

UBND tỉnh Hà Giang

UBND huyện Vị Xuyên

Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh Miền trung tỉnh Hà Tĩnh

ADB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

ADB

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Hà Tĩnh

ADB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

21/10/14

x

Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh

Nhật Bản

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

21/10/14

x

Quản lý rủi ro thiên tai - Tiểu Dự án Nạo vét chính trị luồng vào cảng Cửa Sót

WB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

21/10/14

x

Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

ADB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

21/10/14

x

Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam

Nauy

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

21/10/14

x

Nâng cấp tuyến đê Phúc-Long-Nhượng, huyện Cẩm Xuyên thuộc Dự án: Quản lý thiên tai tỉnh Hà Tĩnh

WB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

21/10/14

x

Cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung - TDA Hà Tĩnh

ADB

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

21/10/14

x

Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II

Nauy

Bộ NN&PTNT

Sở NN&PTNT Hà Tĩnh

Dự án Quản lý thiên tai WB5 tỉnh Quảng Ngãi

WB

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sở NN&PTNT Quảng Ngãi

3/10/14

x

Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP)

WB

UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sở TNMT Quảng Ngãi

3/10/14

x

x

Cải tạo, nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung huyện Yên Lập (Giai đoạn 1 từ Km0- Km8+851)

Nhật Bản

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở NN và PTNT Phú Thọ

7/10/14

x

Đường 433 - Phù Yên

Nhật Bản

UBND tỉnh Hòa Bình

Sở GTVT Hòa Bình

17/10/14

x