TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9074/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TpHCM, ngày 22 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Ngô Chí Cường
Địa chỉ: 206 Tân Thành, Phường 15, Quận 5
Mã số thuế: 0302814485

Trả lời văn bản ngày 19/11/2012 củaDoanh nghiệp về chính sách thuế, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết a3 khoản 9 điều 7Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếgiá trị gia tăng (GTGT):

"Đối với hoạt động kinh doanhbất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất đượctrừ để tính thuế GTGT.

Giá đất được trừ để tính thuế GTGTđược quy định cụ thể như sau:

Trường hợp thuê đất để xây dựng cơsở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tănglà tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất đượcmiễn, giảm) và chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của phápluật."

- Căn cứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN);

Trường hợp Doanh nghiệp theo trìnhbày có ký hợp đồng thuê đất tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh,thời hạn hợp đồng thuê đất là 50 năm (từ năm 2002 đến năm 2052). Nay Doanhnghiệp không tiếp tục thuê đất và chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản gắnliền với đất cho Công ty khác thì Doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT theothuế suất 10% trên toàn bộ giá chuyển nhượng chưa có thuế GTGT theo hợp đồngchuyển nhượng (giá tính thuế GTGT bao gồm giá trị tài sản trên đất và giá trịchuyển nhượng quyền thuê đất), kê khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản theo quy định tại chương V Thông tư số 123/2012/TT-BTC Đốivới khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng do chấm dứt hợp đồng thuê đất trước thờihạn trong Khu Công nghiệp, Doanh nghiệp hạch toán giảm trừ thu nhập khác, nếutrong năm tính thuế không phát sinh thu nhập khác thì được giảm trừ vào thunhập của hoạt động sản xuất kinh doanh, không giảm trừ vào thu nhập của hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản.

Cục thuế TP. thông báo để Doanhnghiệp biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu (TTHT, HC);
- Hiền - 286007 (2686)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga