TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9074/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

Công ty SXKD DV Du Lịch và Cung ứng XNK Hoàng Việt
Địa chỉ: 333 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Mã số thuế: 0301458153

Trảlời văn thư số 93/CV-HV ngày 29/9/2014 của Công ty về việc lập hóa đơn, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014của Bộ Tàichính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT),

Trường hợp theo trình bày và hóa đơn đính kèm: Côngty mua vé máy bay của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) thông qua Công tyTNHH TM-DV Nam Dương (là đại lý bán vé máy bay được Chi nhánh VNA Khu vực MiềnNam ủy nhiệm xuất hóa đơn từ chương trình lập và quản lý hóa đơn do VNA cungcấp) trên hóa đơn có dòng lệ phí sân bay được ghi là “thuế khác” không chịuthuế GTGT thì khi bán Công ty chỉ lập một (01) hóa đơn GTGT giao cho khách hàngáp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, giá tính thuế GTGT bao gồm cả lệ phí sân bay.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT3;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3197 – 243061/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga