BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHC
-------

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
---------------

Số: 9079-CV/BTCTW
về việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

- Các ban đảng Trung ương,
- Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,
- Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương,
- Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương,
- Đảng ủy Ngoài nước,
- Báo Nhân dân,
- Tạp chí Cộng sản,
- Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự Thật,
- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
- Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổchứcchính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túcviệc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 củaChính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-4-2015 của Bộ Nội vụ. Ban Tổ chức Trungương hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong tổ chức thực hiện như sau:

1. Các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy,đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổquốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tinh giản biênchế đến năm 2021 trong đó xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế từng năm và tỷlệ tinh giản biên chế đến năm 2021 (tối thiểu 10% tổng số biên chế đã được giao) gửi về Ban Tổ chức Trung ương để tổnghợp, theo dõi.

2. Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trực thuộcTrung ương thẩm định các đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức trựcthuộc trình ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đề án tinh giản biên chế đã được phêduyệt, ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy lập danh sách những người trong diện tinhgiản biên chế thuộc các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội chuyển sang sở nội vụ, sở tài chính để tổnghợp, giải quyết theo quy định.

3. Thủ trưởng các cơ quan đảng ở Trung ương, cơquan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phêduyệt đề án tinh giản biên chế của các tổ chức, đơn vị trực thuộc và chỉ đạo tổchức thực hiện trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình; lập danh sách những ngườitrong diện tinh giản biên chế gửi Ban Tổ chức Trung ương thẩm định, gửi Bộ Tàichính để thẩm tra, cấp kinh phí thực hiện theo quy định.

4. Định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, các cơquan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy,thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Đảng ủyNgoài nước, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chínhtrị - xã hội báo cáo số lượng biên chế đã thực hiện tinh giản (theo biểu số 3,số 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày14-4-2015) về Ban Tổ chức Trung ương đểtổng hợp,theo dõi.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Bộ Tài chính (để p/h);
- Bộ Nội vụ (để p/h);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để p/h);
- Các đồng chí Lãnh đạo ban (để b/c);
- Lưu VP, Vụ TCĐL.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Hoàng Việt