BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 908/BNN-ĐMDN
V/v phân phối lợi nhuận
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: Tổng công ty Mía đường II – công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên
Trả lời Công văn số 128 CV/MĐII/TCKT, ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Tổng công ty Mía đường II về việc đề nghị trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008, 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
Trên cơ sở biên bản làm việc ngày 23 tháng 3 năm 2011 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Tổng công ty Mía đường II về việc xác định quỹ thưởng Ban quản lý điều hành của Tổng công ty; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổng công ty Mía đường II thực hiện một số công việc sau:
- Quyết định mức trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2008, 2009 theo nguyên tắc mức trích một năm không vượt quá 250 triệu đồng.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, hồ sơ cung cấp.
- Việc sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Tổng công ty thực hiện theo quy định của Nhà nước, gắn kết quả và hiệu quả của từng đơn vị, cá nhân trong Tổng công ty; thực hiện công khai tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, đúng quy định của pháp luật.
Yêu cầu Tổng công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, ĐMDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần