VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/VPCP-CN V/v quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Hà Nội, ngày 4 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13531 TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020), ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 193/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 01 năm 2021), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 20/BC-ĐS ngày 06 tháng 01 năm 2021, văn bản số 79/ĐS-KTKT ngày 13 tháng 01 năm 2021) về việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên, khẩn trương hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục; bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TNMT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). y

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục