VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9088/VPCP-QHQT
V/v đàm phán với ADB về khoản vay MFF cho Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban nhan dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại văn bản số 225/TTr-NHNN ngày 07 tháng 12 năm 2010 về việc đàm phánvới Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về khoản vay theo thể thức phân kỳ (MFF)cho Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trựcNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàngNhà nước Việt Nam về việc đàm phán với ADB về Hiệp định tài trợ khung, Yêu cầutài trợ lần 1, Hiệp định vay, Hiệp định dự án và các văn bản liên quan choChương trình phát triển ngành nước nêu trên. Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2010 tại Manila (Philippines).

2. Đoàn đàm phán liên ngành gồm đạidiện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Uỷ bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Vĩnh Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợptác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn. Bộ Ngoại giao làm thủtục uỷ quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

Chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngànhdo Ngân sách Nhà nước đài thọ theo quy định thông qua Ngân hàng Nhà nước ViệtNam.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Ngoại giao, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Uỷ ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năngđể đàm phán với ADB.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vớitư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB;báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). V 28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc